Skip to content Skip to footer

ANUNT PRIVIND DESFASURAREA EXAMENULUI PENTRU PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT A FUNCTIONARILOR PUBLICI

In conformitate cu prevederile ,art.478,art.479 alin.(1) cu exceptia literei b),art.618 alin (4) si alin (22) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare ,coroborate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.611/2008,pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare,actualizata,Primaria Comuna Ceptura organizeaza in data de 24 februarie 2023,ora 10°°,la sediul institutiei ,proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut ,in limita functiilor publice rezervate promovarii,cu incadrarea in fondurile bugetare alocate a urmatoarei functii publice de executie:

-inspector I superior in cadrul Compartimentului monitorizarea procedurilor administrative;

Concursul se va afisa la sediul institutiei si pe pagina de internet a institutiei ,respectiv pe data de 19.01.2023.

Conditii de participare la examenul/concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut sunt cele prevazute de art. 479 alin.1, cu excepţia lit.b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

-sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;

-sa fi obtinut cel putin calificativul „BINE” la evaluarea performantelor individuale in ultimii doi ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;

-sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod;

Dosarul de participare la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut va cuprinde in mod obligatoriu ,urmatoarele documente conform prevederilor art.127 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,modificata si completata de HG nr.1173/2008:

-copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;

-copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii doi ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;

-formularul de inscriere se va pune la dispozitie de catre secretarul comisiei de concurs;

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale ,care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate;

Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 20 de zile de la data afisarii prezentului anunt,respectiv in perioada 19.01.2023-07.02.2023 inclusiv,ora 16,00,la sediul Primariei comunei Ceptura,judetul Prahova.Selectia dosarelor se va face pe baza indeplinirii conditiilor generale si specifice de participare la examen si se va realiza in data de 10.02.2023,iar rezultatele se vor afisa prin mentionarea sintagmei „admis ” sau „respins”,insotita de motivul respingerii dosarului,dupa caz.

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor se depun in maximum 24 de ore de la afisarea rezultatelor,la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.Comisia de solutionare a contestatiilor va comunica rezultatul contestatiei prin afisare la sediul si pe site-ul institutiei,imediat dupa solutionarea contestatiilor.

Data sustinerii examenului:

-24 februarie 2023-orele 10°°=proba scrisa

-27 februarie 2023-orele 13°°=proba interviu

Examenul va avea loc la sediul Primariei comunei Ceptura,judetul Prahova si pot participa doar candidatii care sunt declarati „admis” la selectia dosarelor;

Documente

Ultima actualizare: 16:31 | 29.11.2023

Sari la conținut