Skip to content Skip to footer

Prezentare generală

Comuna Ceptura este situată în estul județului Prahova, în zona Subcarpaților de Curbură (Subcarpații Buzăului), la limită cu câmpia piemontană a Prahovei și Dealurile Istriței.

Din punctul de vedere al reliefului, Ceptura se încadreaza în microzonă cu climă moderat-călduroasă semiumedă, în regiuni cu relief moderat accidentat.

În partea nordică a teritoriului, forma principală de relief o constituie dealul, cu versanți neuniformi scurți, pe alocuri întâlnindu-se și versanți terasați, care se continuă spre sud cu suprafețe cvasiorizontale, cu înclinare predominant între 1 și 2 %, cu denivelări între 0 și 20 cm.

Pe suprafețe restrânse, în partea superioară a dealului întâlnim și culmi înguste, iar la limita cursurilor de apă, pe suprafețe mai restrânse, întâlnim șesuri aluviale cu suprafețe relativ plane, constituite din depozite aluviale.

Pe versanții din zona de deal întâlnim microrelief de alunecări, specific arealelor cu alunecări, reprezentat prin brazde și valuri.

Neuniformitatea terenului este data de existență în cadrul suprafețelor de teren a unor forme simple de microrelif, cum ar fi crovurile și microdepresiunile – în cazul suprafețelor plane, și ogasele, ravenele și unele forme de relief determinate de alunecări – în cazul suprafețelor înclinate.

În zona de deal panta terenului variază între 2,1% (foarte slab înclinat) și 35,1%- 50% (puternic înclinat), în timp ce pe suprafețele cvasiorizontale aceasta este pâna la 2%.

Altitudinea câmpiei este cuprinsă, în general, între cotele 15-160 m (la sud de satul Ceptura de Jos), iar în zona colinelor subcarpatice se delimitează brusc de la nivelul satului Ceptura de Jos, cu înalțimi care ajung la cota 480,43 metri în zona Malu Roșu.

Teritoriul Ceptura este situat în bazinul hidrografic al Ialomiței, rețeaua hidrografică fiind slab reprezentată.

Apele din precipitații sunt colectate de numeroasele văi destul de adânci existente în teritoriu, printre care menționăm: Valea Ceptura, Valea Mănăstirii, Valea Brânzei, Valea cu Mărăcini, Valea Trestiei, Valea Pârâului etc.

Principalul pârâu care se formează pe Valea Cepturei (Bălană sau Ceptureanca) are un debit permanent, variabil în cursul anului.

Nivelul pânzei de apa freatică se găsește, în general, la adâncimi destul de mari: în zona satului Ceptura, acesta se găsește la peste 25 m, iar în apropiere de calea ferată se găsește la 6-8 m și chiar la suprafață în zonele depresionare.

Formațiunile subarpatice colinare din nordul teritoriului Ceptura au la baza depozite pliocene, între aceste formațiuni aparând depozite de cărbuni pe ambele flancuri ale anticlinalului Ceptura.
Materialele parentale întâlnite în zona Ceptura sunt reprezentate prin argile, argile marnoase, marne argiloase, luturi și depozite fluviatile (nisipuri).

Zona de vegetație ce caracterizează teritoriul comunei Ceptura se include în zona pădurilor de foioase, sub zona silvostepei, unde vegetația lemnoasă de tip mezofil alternează cu cea ierboasă xerofilă și mezoxerofila, local presărată cu elemente stepice.

Ultima actualizare: 16:31 | 29.11.2023

Sari la conținut