• Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura


 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2018


 
  Hotararea Consiliului Local nr. 80 din data de 26 noiembrie 2018 privind aprobarea scoaterii din folosinţa si funcţiune si valorificarea prin casare a unor bunuri mijloace fixe apartinand U.A.T.C. Ceptura, judeţul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 79 din data de 26 noiembrie 2018 privind aprobarea realocarii / redistribuirii excedentului constituit la 31.12.2017 la nivelul U.A.T.C. Ceptura, judeţul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 78 din data de 15 noiembrie 2018 privind aprobarea actualizării Planului anual de evoluţie a tarifelor privind Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 77 din data de 15 noiembrie 2018 privind donarea autoturismului marca dacia logan, an fabricaţie 2008, proprietatea U.A.T.C. Ceptura, la Parohia Rotari, comuna Ceptura, judeţul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 76 din data de 15 noiembrie 2018 privind actualizarea si completarea domeniului privat al U.A.T.C. Ceptura, judeţul Prahova privind drumurile comunale si de exploatare  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 75 din data de 15 noiembrie 2018 privind transmiterea unor bunuri imobile, din domeniul public al comunei Ceptura in domeniul public al judeţului Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 74 din data de 15 noiembrie 2018 privind revocarea H.C.L. nr. 23 / 25.06.2010 privind modificarea inventarului domeniului public al localităţii  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 73 din data de 15 noiembrie 2018 privind aprobare documentaţie PUZ - Ridicare restricţie de construire si modificare reglementari urbanistice zona instituţii si servicii si zona cai de comunicaţie (Sst.=2456 mp) pentru extindere si recompartimentare clădire Serviciu Public de Gospodărire Comunala si amenajare drum acces - comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, str.Comanescu, str.Vinalcool, nr. cadastral 21162, Tarla 14, Parcelele Cc 367, 368  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 72 din data de 15 noiembrie 2018 privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2019 si estimări pentru anii 2020 - 2022 pentru comuna Ceptura, judeţul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 71 din data de 15 noiembrie 2018 privind aprobarea modificării / rectificării bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2018 si estimări 2019-2021  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 70 din data de 31 octombrie 2018 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judeţul Prahova si al serviciilor de specialitate  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 69 din data de 31 octombrie 2018 privind retragerea dreptului de folosinţa asupra terenului atribuit in baza prevederilor Legii nr. 15 / 2003. republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala, cu modificările si completările ulterioare, doamnei Dumitru Cristina  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 68 din data de 31 octombrie 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judeţul Prahova, pentru anul 2019  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 67 din data de 16 octombrie 2018 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea continuităţii Serviciului public de salubrizare al Comunei CepturaJudeţul Prahova pentru activităţile privind „colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aducere atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori”  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 66 din data de 16 octombrie 2018 privind aprobarea modificării / rectificării bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2018 si estimări 2019 - 2021  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 65 din data de 27 septembrie 2018 privind achiziţionarea unui autoturism cu dotările specifice pentru desfasurarea activitatii compartimentului de politie locala si a unui buldoexcavator cu accesoriile aferente (cupa mare, cupa mica, picon, etc)  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 64 din data de 27 septembrie 2018 privind aprobarea scoaterii din funcţiune si valorificarea prin licitaţie publica a bunurilor apartinand U.A.T.C. Ceptura, judeţul Prahova, respectiv a buldoexcavatorului (tractor multifuncţional) si a autoturismului marca dacia logan  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 63 din data de 27 septembrie 2018 privind prelungirea valabilitatii contractului de servicii de salubrizare a localităţii Ceptura, judeţul Prahova, pentru o perioadă de o luna, respectiv pana la data de 01.11.2018  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 62 din data de 27 septembrie 2018 privind asocierea Comunei Ceptura cu Judeţul Prahova, precum si alocarea unor sume din bugetul local in vederea realizării unor obiective de interes public “Amenajare interior exterior vestiare teren sport si teren sport“ com. Ceptura, sat Ceptura de Jos  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 61 din data de 27 septembrie 2018 privind aprobarea modificării / rectificării bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2018 si estimări 2019 - 2021  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 60 din data de 30 august 2018 privind aprobarea contractării de servicii de specialitate privind desfasurarea in condiţii optime a activitatii compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judeţul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 59 din data de 30 august 2018 privind schimbare destinaţie cladireUScoala sat Malu Roşu” si clădire “Şcoala si Grădiniţă sat Soimesti, comuna Ceptura, judeţul Prahova, in clădiri care sa deservească interesul comunităţii  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 58 din data de 30 august 2018 privind dezmembrarea si diminuarea suprafeţei de islaz comunal aflat in domeniul privat al comunei Ceptura, situate pe raza satului Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judeţul Prahova, T 148 P 4209 / 1, cu suprafaţa de 26 hectare, suprafaţa ce urmeaza a fi alocata pentru crearea unei noi zone industriale cat si pentru alte investiţii  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 57 din data de 30 august 2018 privind premierea elevilor si profesorilor îndrumători care obţin rezultate deosebite la examenele naţionale (evaluare naţionala / bacalaureat), concursurile naţionale si olimpiadele şcolare  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 56 din data de 30 august 2018 privind acordarea gratuita a pachetului cu rechizite şcolare “Primul ghiozdan” elevilor inscrisi in clasa I a anului şcolar 2018/2019 din unităţile de invatamant de pe raza comunei Ceptura, judeţul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 55 din data de 30 august 2018 privind aprobarea-sumei si a modului de organizare si desfăşurare a sărbătorii “Zilele Cepturei”  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 54 din data de 19 iulie 2018 privind desemnarea primarului comunei Ceptura, judeţul Prahova sa semneze documentele privind actualizarea Statutului si Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 53 din data de 19 iulie 2018 privind darea in folosinţa gratuita a clădirii situate in satul Ceptura de Sus (fosta şcoala) si a ATV -ului, ambele apartinand Comunei Ceptura, judeţul Prahova, către SC Hidro Prahova SA, pe toata perioada delegării serviciului de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare a apelor uzate a UATC Ceptura, judeţul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 52 din data de 19 iulie 2018 privind luarea la cunoştinţa si aprobarea procesului-verbal de predare-preluare încheiat la data de 29.06.2018 intre UATC Ceptura si SC Hidro Prahova SA cu ocazia preluării in concesiune de către SC Hidro Prahova SA a serviciului de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare a apelor uzate cat si a bunurilor aferente acestor sisteme, ale comunei Ceptura, judeţul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 51 din data de 19 iulie 2018 privind aprobare documentaţie PUZ - Ridicare restricţie de construire si schimbare destinaţie teren din zona unitati industriale in zona mixta unitati industriale si depozite si instituţii si servicii (S = 9424 mp) pentru extindere unitate de vinificatie (Sst.= 12648 mp) - comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, DJ 102 N, nr.cadastral 20091, Tarla 147, Parcela Cc 4206/12  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 50 din data de 19 iulie 2018 privind aprobare documentaţie PUZ - Ridicare restricţie de construire si schimbare parţiala destinaţie teren (S ~ 443 mp) din zona locuinţe si dotări complementare in zona instituţii si servicii pentru extindere si recompartimentare grădiniţă (S st.= 2654 mp) - comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, DJ 102 N nr.cadastral: 20365, Tarla 10, Parcela Cc 248  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 49 din data de 19 iulie 2018 privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 48 din data de 19 iulie 2018 privind aprobarea modificării / rectificării bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2018 si estimări 2019 - 2021  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 47 din data de 21 iunie 2018 privind atribuirea de teren conform prevederilor Legii nr. 15 / 2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala, cu modificările si completările ulterioare doamnei Dumitru Cristina  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 46 din data de 21 iunie 2018 privind aprobarea listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate privind atribuirea de terenuri conform prevederilor Legii nr. 15 / 2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala, cu niodificarile si completările ulterioare  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 45 din data de 21 iunie 2018 privind aprobarea modificării / rectificării bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2018 si estimări 2019 - 2021  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 44 din data de 21 iunie 2018 privind “Extindere reţea de distribuţie gaze naturale in satul Ceptura de Sus, uliţa “ Şcoala", comuna Ceptura, judeţul Prahova“   (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 43 din data de 21 iunie 2018 privind “Extindere reţea de distribuţie gaze naturale in satul Ceptura de Sus, uliţa “Balalai ”, comuna Ceptura. judeţul Prahova“  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 42 din data de 21 iunie 2018 privind aprobarea obiectivul de investiţie: "Extindere reţea de distribuţie gaze naturale in satul Ceptura de Sus, uliţa “Dinu”, comuna Ceptura. judeţul Prahova“  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 41 din data de 21 iunie 2018 privind actualizarea inventarului cuprinzând părţile componente ale reţelei de distribuţie apa si de canalizare, inclusiv statia de epurare, a comunei Ceptura, judeţul Prahova, precum si actualizarea valorilor contabile ale acestora  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 40 din data de 24 mai 2018 privind modificarea, completarea si actualizarea prevederilor H.C.L. nr. 1 / 08.01.2018 privind aprobarea utilizaţii excedentului comunei Ceptura realizat la 31.12.2017  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 39 din data de 24 mai 2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Ceptura, judeţul Prahova pe anul 2017  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 38 din data de 10 mai 2018 privind Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 37 din data de 10 mai 2018 privind aprobarea modificării / rectificării bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2018 si estimări 2019 - 2021  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 36 din data de 11 aprilie 2018 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi, a statului de funcţii si stabilirea salariului lunar brut pentru administratorul special al S.C. Servicii Apa-Canal Ceptura S.R.L., judeţul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 35 din data de 11 aprilie 2018 privind aprobarea obiectivul de investiţie: “Extindere reţea de distribuţie gaze naturale in satul Ceptura de Sus uliţa Nenciu, comuna Ceptura. judeţul Prahova“  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 34 din data de 11 aprilie 2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Prahova şi Unităţile Administrativ Teritoriale: Oraşul Mizil, Oraşul Urlaţi, Comuna Baba Ana, Comuna Ceptura, Comuna Ciorani, Comuna Fîntînele, Comuna Fulga, Comuna Sălciile, Comuna Vadu Săpat şi Comuna Tomşani în vederea pregătirii şi implementării proiectului „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia - traseul regional 3 - tronsonul Prahova: DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C”  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 33 din data de 11 aprilie 2018 privind aprobare împădurire cu puieti de salcam proveniţi din sponsorizare de la Direcţia Silvica Prahova pentru stopare alunecări de teren pe raza comunei Ceptura, judeţul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 32 din data de 26 martie 2018 privind atribuirea de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare doamnei Metea Adriana-Catalina   (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 31 din data de 26 martie 2018 privind aprobarea listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate privind atribuirea de terenuri conform prevederilor Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 30 din data de 26 martie 2018 privind obiectivului de investitie "Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Soimesti, ulita "Tarna", comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 29 din data de 26 martie 2018 privind aprobarea obiectivului de investitie "Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Soimesti, ulita "Sima", comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 28 din data de 26 martie 2018 privind aprobarea obiectivului de investitie "Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Soimesti, ulita "Corfari", comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 27 din data de 26 martie 2018 privind aprobarea obiectivului de investitie "Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Soimesti, ulita "Badea Valcea", comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 26 din data de 26 martie 2018 privind aprobarea obiectivului de investitie "Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Soimesti, ulita "Valea Manastirii", comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 25 din data de 26 martie 2018 privind aprobarea obiectivului de investitie "Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Soimesti, ulita "Tudose", comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 24 din data de 26 martie 2018 privind aprobarea obiectivului de investitie "Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Soimesti, ulita "Coarfa", comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 23 din data de 26 martie 2018 privind aprobarea obiectivului de investitie "Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Soimesti, ulita "Calin", comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 22 din data de 26 martie 2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2349/14.12.1999 incheiat cu David Maria, cu ultimul domiciliu in comuna Ceptura, sat Soimesti, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 21 din data de 26 martie 2018 privind atribuirea prin achizitie directa, a contractului de servicii de salubrizare a localitatii Ceptura, judetul Prahova, pentru o perioada de cel mult 6 luni  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 20 din data de 26 martie 2018 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comparimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Ceptura, judeţul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 19 din data de 26 martie 2018 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2018 si estimari 2019 - 2021  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 18 din data de 14 februarie 2018 privind prelungirea valabilitatii contractului de servicii de salubrizare a localitatii Ceptura, judetul Prahova, pentru o perioada de o luna, respectiv pana la data de 01.04.2018  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 17 din data de 14 februarie 2018 privind aprobarea infiintarii unei statii in satul Ceptura de Jos, zona "Sentari", comuna Ceptura, judetul Prahova care sa fie introdusa in programul judetean de transport persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze / microbuze  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 16 din data de 14 februarie 2018 privind revocarea H.C.L. nr. 96/14.12.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 15 din data de 14 februarie 2018 privind stabilirea tarifelor lei / ha pentru inchiriere islaz al comunei Ceptura pentru pasunat  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 14 din data de 14 februarie 2018 privind actualizarea H.C.L. nr. 10/31.01.2017 - rest de executat la 01.01.2018 pentru obiectivul "Asfaltarea drumurilor de interes local Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 13 din data de 14 februarie 2018 privind actualizarea H.C.L. nr. 11/31.01.2017 - rest de executat la 01.01.2018 pentru obiectivul "Asfaltarea drumurilor de interes local Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 12 din data de 14 februarie 2018 privind aprobarea documentatiei PUZ - Ridicare restrictie de construire si stabilire indicatori urbanistici pentru extindere unitate de productie izolatori pentru linii electrice (S studiat=21.824mp) in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cadastral 20374, tarla 147, parcelele CC, A 4206/1,2, DJ 102N  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 11 din data de 14 februarie 2018 privind atribuirea de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare doamnei Coarfa Catalina-Gabriela  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 10 din data de 14 februarie 2018 privind atribuirea de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare domnului Sanciu George-Razvan  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 9 din data de 14 februarie 2018 privind aprobarea listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate privind atribuirea de terenuri conform prevederilor Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 8 din data de 14 februarie 2018 privind aprobarea cererii de finantare, a Regulamentului si a Contractului - tip de finantare a Clubului Sportiv Ceptura pe anul 2018 in vederea mentinerii in activitate a acestuia  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 7 din data de 14 februarie 2018 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2018 - 2019 organizata la nivelul comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 6 din data de 14 februarie 2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019 - 2021  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 5 din data de 30 ianuarie 2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 2420/09.05.2012 incheiat cu S.C. Tusido Com S.R.L. cu sediul in mun. Campina, str. Orizontului nr. 5, bloc B40, scara 1, apartament 15, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 4 din data de 30 ianuarie 2018 privind propunerea Consiliului Local Ceptura de acordare a calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pe anul 2017 pentru Secretarul comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 3 din data de 30 ianuarie 2018 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2018 si prezentarea conditiilor de acordare a ajutorului social si al alocatiei pentru sustinerea familiei  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 2 din data de 08 ianuarie 2018 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a riscurilor si a Structurii-Cadru a acestuia  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 1 din data de 08 ianuarie 2018 privind aprobarea utilizarii excedentului comunei Ceptura realizat la 31.12.2017  (format PDF   Format PDF)

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2017


  Hotararea Consiliului Local nr. 107 din data de 27 decembrie 2017 privind aprobarea modificarii rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2017 si estimari 2018-2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 106 din data de 18 decembrie 2017 privind asocierea comunei Ceptura cu Judetul Prahova, precum si alocarea unor sume din bugetul local in vederea realizarii unor obiective de interes public "Foraj pentru alimentarea cu apa a satului Ceptura de Sus, comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 105 din data de 18 decembrie 2017 privind aprobarea contractului de prestari servicii privind "Intretinere iluminat public al comunei Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 104 din data de 18 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 pentru comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 103 din data de 18 decembrie 2017 privind aprobarea modificarii rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2017 si estimari 2018-2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 102 din data de 14 decembrie 2017 privind incetarea aplicabilitatii prevederilor H.C.L. nr. 61/2017  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 101 din data de 14 decembrie 2017 privind aprobarea documentatiei PUZ - Schimbare destinatie teren (S=61.637 mp) din zona unitati industriale si depozite in zona mixta unitati industriale, depozite si unitati agricole si amenajare drum acces (Sst=64.830 mp) - comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cadastrale 20021, 20519, 20520, Tarla 57, Pacelele: A 4231/25, A4231/29, A 4231/27/4, A 4231/27/3, A 4231/30, A 4231/28/1, De 4231/17, DJ 102N  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 100 din data de 14 decembrie 2017 privind aprobarea depunerii cererii de declarare a procedurii de insolventa in forma generala a S.C. Servicii Apa-Canal Ceptura S.R.L.  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 99 din data de 14 decembrie 2017 privind aprobarea incheierii contractelor de prestari servicii privind activitatile de instruire privind balet, dansuri sportive si dansuri populare ale copiilor de pe raza comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 98 din data de 14 decembrie 2017 privind stabilirea coeficientilor si a cuantumului salariilor de baza pentru functionarii publici si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 97 din data de 14 decembrie 2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalaizare al comunei Ceptura, judetul Prahova si aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare al comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 96 din data de 14 decembrie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 95 din data de 14 decembrie 2017 privind atribuirea de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare doamnei Banita Ioana-Marcela  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 94 din data de 14 decembrie 2017 privind aprobarea listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate privind atribuirea de terenuri conform prvederilor Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala cu modificarile si completarile ulterioare  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 93 din data de 14 decembrie 2017 privind aprobarea modificarii rectificarii bugetului local al comunei Cepruta pe anul 2017 si estimari 2018-2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 92 din data de 27 noiembrie 2017 privind actualizarea domeniului public al U.A.T.C Ceptura, judetul Prahova privind drumurile comunale  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 91 din data de 27 noiembrie 2017 privind aprobarea incheierii actului aditional la contractul de prestari servicii in derulare privind asistenta juridica in vederea efectuarii tuturor demersurilor legale (redactare cereri de chemare in judecata, inregistrarea acestora si repzentare UATC Ceptura in fata instantelor competente) pentru indeplinirea masurilor dispuse prin Decizia nr. 26/2015 a Camerei de Conturi Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 90 din data de 27 noiembrie 2017 privind modificarea, completarea si actualizarea H.C.L. nr. 47/2016 privind aprobarea trecerii unor imobile, a terenurilor aferente acestora si a unor suprafete de teren din domeniul public in domeniul privat al comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 89 din data de 27 noiembrie 2017 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2017 si estimari 2018-2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 88 din data de 26 octombrie 2017 privind completarea domeniului privat al U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 87 din data de 26 octombrie 2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 69/2017 privind aprobarea investitiilor-dotari la statia de epurare din satul Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judetul Prahova, in cuantum total de maximum 60,00 mii lei  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 86 din data de 26 octombrie 2017 privind atribuirea de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare domnului Marin Valentin-Georgian  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 85 din data de 26 octombrie 2017 privind atribuirea de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare domnului Anghelache Mihai-Catalin  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 84 din data de 26 octombrie 2017 privind atribuirea de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare doamnei Coman Elena-Andreea  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 83 din data de 26 octombrie 2017 privind atribuirea de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare doamnei Anghel Andronica  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 82 din data de 26 octombrie 2017 privind aprobarea listei cuprinzand cererile propuse a fi aprobate privind atribuirea de terenuri conform prevederilor Legii nr. 15/2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 81 din data de 26 octombrie 2017 privind aprobarea modelului-cadru de Contract de constituire a dreptului de superficie ce se va incheia in forma scrisa intre Consiliul Local al comunei Ceptura, judetul Prahova - repreznentat prin primar si titularul dreptului de folosinta asupra terenului atribui in baza Legii nr. 15/2003 repbulicata privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 80 din data de 26 octombrie 2017 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei-cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003, republicata privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 79 din data de 26 octombrie 2017 privind desemnarea, pana la realizarea obiectivului de investitie construire piata comunala in satul CEptura de Jos, a locurilor pe raza comunei Ceptura unde se pot comercializa diferite produse agricole si neagricole de catre comerciantii ambulanti  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 78 din data de 26 octombrie 2017 privind aprobarea darii in administrare, folosinta si in intretinere a obiectivului "extindere retea de canalizare din satul Ceptura de Jos" (zona industriala) la S.C. Servicii Apa - Canal Ceptura S.R.L.  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 77 din data de 26 octombrie 2017 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2017 si estimari 2018 - 2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 76 din data de 10 octombrie 2017 privind actualizarea HCL nr. 53/27.07.2017 privind aprobarea devizului general al obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural sat Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 75 din data de 10 octombrie 2017 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Nationala de investitii "C.N.I" S.A. a amplasamentului teren si constructie, situat in comuna Ceptura, sat ceptura de Jos nr. 344, judetul Prahova si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural sat Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 74 din data de 10 octombrie 2017 privind actualizarea HCL nr. 42/28.06.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural sat Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 73 din data de 27 septembrie 2017 privind actualizarea HCL nr. 33/11.05.2017 privind aprobarea obiectivului de investitie "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Nichita Stanescu" din comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 72 din data de 27 septembrie 2017 privind actualizarea HCL nr. 14/22.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Nichita Stanescu" din comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 71 din data de 27 septembrie 2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 50 /2017 privind aprobarea constituirii dreptului de proprietate gratuit asupra terenului situat in extravilanul comunei Ceptura, T 117 P 3620, categoria drum de exploatare (dacordul dintre De 2627 cu De 3621) in suprafata de 300 mp din totalul de 800 mp , teren apartinand domeniului privat al UATC Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 70 din data de 27 septembrie 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova, pentru anul 2018  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 69 din data de 27 septembrie 2017 privind aprobarea investitiilor - dotari la statia de epurare din satul Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judetul Prahova, in cuantum total de maximum 60,00 mii lei  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 68 din data de 27 septembrie 2017 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2017 si estimari 2018 - 2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 67 din data de 14 septembrie 2017 privind completarea si modificarea HCL nr. 60 / 2017 privind aprobarea sumei si a modului de desfasurare a sarbatorii "Zilele Cepturei"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 66 din data de 14 septembrie 2017 privind premierea elevilor si profesorilor indrumatori care obtin rezultate deosebite la examenele nationale (evaluare nationala / bacalaureat), concursurile nationale si olimpiadele scolare  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 65 din data de 14 septembrie 2017 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2017 si estimari 2018 - 2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 64 din data de 24 august 2017 privind atribuirea, prin achizitie directa, a contractului de servicii de salubrizare a localitatii Ceptura, judetul Prahova, pentru o perioada de cel mult 5 luni  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 63 din data de 24 august 2017 privind acordarea gratuita a pachetului cu rechizite scolare "Primul ghiozdan" elevilor inscrisi in clasa I a anului scolar 2017/2018 din unitatile de invatamant de pe raza comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 62 din data de 24 august 2017 privind asocierea Comnei Ceptura cu Judetul Prahova, precum si alocarea unor sume din bugetul local in vederea realizarii unor obiective de interes public "Lucrari de intretinere si reparatii curente la scoala cu clasele I-VIII din sat Rotari"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 61 din data de 24 august 2017 privind modificarea si completarea HCL NR. 37/2017 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 60 din data de 24 august 2017 privind aprobarea sumei si a modului de organizare si desfasurare a sarbatorii "Zilele Cepturei"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 59 din data de 24 august 2017 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2017 si estimari 2018 - 2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 58 din data de 27 iulie 2017 privind asocierea comunei Ceptura cu Consiliul Judetean Prahova si cu alte unitati administrative-teritoriale din judetul Prahova in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 57 din data de 27 iulie 2017 privind aprobarea Planului pentru Asigurarea Resurselor Umane si Financiare destinate Prevenirii si Gestionarii Situatiilor de Urgenta  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 56 din data de 27 iulie 2017 privind regimul juridic al obiectivului de investitie "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Nichita Stanescu din comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 55 din data de 27 iulie 2017 privind aprobarea implementarii proiectului "Construire piata agroalimentara in comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 54 din data de 27 iulie 2017 privind asocierea comunei Ceptura cu judetul Prahova, precum si alocarea unor sume din bugetul local in vederea realizarii unor obiective de interes public "Lucrari de intretinere si reparatii curente la Scoala cu clasele I-VIII din sat Rotari, comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 53 din data de 27 iulie 2017 privind aprobarea devizului general al obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 52 din data de 27 iulie 2017 privind stabilirea cuantumului salariilor de baza pentru functionarii publici si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, precum si stabilirea cuantumului indemnizatiei maxime lunare de care beneficiaza consilierii locali din cadrul Consiliului Local Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 51 din data de 27 iulie 2017 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2017 si estimari 2018 - 2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 50 din data de 20 iulie 2017 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului situat in intravilanul comunei Ceptura, T 117 P 3620, categoria drum de exploatare (racodrul dintre De 2627 si De 3621) in suprafata de 300 mp din totalul de 800 mp, teren apartinand domeniului privat al UATC Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 49 din data de 20 iulie 2017 privind aprobare documentatie "Modificare art. 12 din Regulamentul de urbanism PUZ aprobat prin HCL nr. 12/22.02.2017 si Schimbare destinatie teren din "zona unitati agricole in zona mixta - institutii si servicii, spatii verzi, agrement si sport si zona locuinte" aprobata HCL nr. 21/14.05.2014 - comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, DJ 102N, nr. 408 B, nr. cadastral 20740, tarla 7, parcela Cc 121  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 48 din data de 20 iulie 2017 privind completarea componentei comisiei pentru activitati economic-financiare, agricultura, protectia mediului, turism, poduri si drumuri publice  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 47 din data de 20 iulie 2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Aldea Adrian-Stefan  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 46 din data de 20 iulie 2017 privind completarea comisiei de validare a mandatelor de consilieri locali  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 45 din data de 20 iulie 2017 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Cretu Elisabeta si vacantarea postului de consilier local  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 44 din data de 28 iunie 2017 privind completarea domeniului privat al U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 43 din data de 28 iunie 2017 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I-S.A.", a amplasamentului, teren si constructie si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural Comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 42 din data de 28 iunie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural Comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 41 din data de 28 iunie 2017 privind stabilirea citeriilor privind atribuirea suprafetelor de teren pentru construire de locuinte in baza Legii nr. 15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 40 din data de 28 iunie 2017 privind situatia terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr. 15 / 2003 republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 39 din data de 28 iunie 2017 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2017 si estimari 2018 - 2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 38 din data de 30 mai 2017 privind aprobarea realizarii lucrarii "amenajare drum de acces catre Manastirea Ceptura, situat in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 37 din data de 30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 36 din data de 30 mai 2017 privind acordarea normei de hrana a politistilor locali din cadrul Ploitiei Locale a comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 35 din data de 30 mai 2017 privind aprobarea modificarii . rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2017 si estimari 2018 - 2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 34 din data de 11 mai 2017 privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala judetul Prahova si Unitatile Administrativ Teritoriale: Orasul Mizil, Orasul Urlati, Comuna Baba Ana, Comuna Ceptura, Comuna Ciorani, Comuna Fintinele, Comuna Fulga, Comuna Salciile si Comuna Vadu Sapat in vederea pregatirii si implementarii proiectului "Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene identificate in Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia - traseul regional 3 - tronsonul Prahova: DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 33 din data de 11 mai 2017 privind actualizarea H.C.L. nr. 13/22.02.2017  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 32 din data de 11 mai 2017 privind aprobarea proiectului bugetului local pentru razboi pentru perioada 2017 - 2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 31 din data de 11 mai 2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 30 din data de 11 mai 2017 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2017  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 29 din data de 11 mai 2017 Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 28 din data de 26 aprilie 2017 privind modificarea, actualizarea si completarea H.C.L. nr. 43/07.09.2016 privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de teren de 9677 mp situata in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 408B, judetul Prahova, nr. cadastral 20740, Tarla 7, Parcela Cc 121  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 27 din data de 26 aprilie 2017 privind aprobarea trecerii unor suprafete de teren din domeniul public in domeniul provat al comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 26 din data de 26 aprilie 2017 privind completarea componentei comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, activitati socio-culturale, culte, protectie copii, tineret si sport, munca si protectie sociala  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 25 din data de 26 aprilie 2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tanase Spiridon  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 24 din data de 26 aprilie 2017 privind completarea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 23 din data de 26 aprilie 2017 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Sendroiu Rodica si vacantarea postului de consilier local  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 22 din data de 28 martie 2017 privind aprobarea utilizarii din bugetul local al comunei Ceptura a sumei de 15.000 lei pentru modernizarea islazului comunal din satul Ceptura de Jos, suma ce provine din subventii APIA  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 21 din data de 28 martie 2017 privind modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract din comuna Ceptura, judetul Prahova
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 20 din data de 28 martie 2017 privind propunerea Consiliului Local Ceptura de acordare a calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pe anul 2016 pentru Secretarul comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 19 din data de 28 martie 2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova, pe anul 2017 si estimari 2018-2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 18 din data de 3 martie 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova, pentru anul 2017  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 17 din data de 3 martie 2017 privind aprobarea documentatiei de delegare a serviciului de salubritate, conform proiectului SM Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 16 din data de 22 februarie 2017 privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020 pentru comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 15 din data de 22 februarie 2017 privind aprobarea ajustarii tarifului aferent serviciului de salubrizare prestat persoanelor fizice si / sau juridice de pe raza comunei Ceptura, judetul Prahova, de catre S.C. Floricon Salub S.R.L. Campina  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 14 din data de 22 februarie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectuvului de investitii "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Nichita Stanescu" din comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 13 din data de 22 februarie 2017 privind aprobarea obiectivului de investitie "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Nichita Stanescu" din comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 12 din data de 22 februarie 2017 privind aprobarea Completare Regulament de Urbanism PUZ aprobat prin HCL nr. 21/14.05.2014 - PUZ - Schimbare destinatie teren din "zona unitati agricole in zona mixta - institutii si servicii, spatii verzi, agrement si sport si zona locuinte" (Sstudiat=9677mp) in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, DJ 102N, nr. 408B, nr. cadastral 20740, tarla 7, parcela Cc 121  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 11 din data de 31 ianuarie 2017 privind actualizarea HCL nr. 25/31.05.2016 conform art. 291, alin(1), lit b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si rest de executat la 01.01.2017  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 10 din data de 31 ianuarie 2017 privind actualizarea HCL nr. 24/31.05.2016 conform art. 291, alin(1), lit b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si rest de executat la 01.01.2017  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 9 din data de 31 ianuarie 2017 privind revocarea partiala a Hotararii Consiliului Local nr. 47/27.09.2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 8 din data de 31 ianuarie 2017 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2017-2018 organizata la nivelul comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 7 din data de 31 ianuarie 2017 privind aprobarea darii in administrare, folosinta si intretinere a obiectivului "extindere retea de canalizare din satul Ceptura de Jos" al S.C. Servicii Apa-Canal Ceptura S.R.L.  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 6 din data de 31 ianuarie 2017 privind aprobarea cererii de finantare, a Regulamentului si a Contractului - tip de finantare a Clubului Sportiv Ceptura pe anul 2017 in vederea mentinerii in activitate a acestuia  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 5 din data de 31 ianuarie 2017 privind completarea domeniului prival al U.A.T.C. Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 4 din data de 31 ianuarie 2017 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2017 si prezentarea conditiilor de acordare a ajutorului social si al alocatiei pentru sustinerea familiei  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 3 din data de 31 ianuarie 2017 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor si a Structurii-Cadru a acestuia  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 2 din data de 6 ianuarie 2017 privind aprobarea utilizarii excedentului comunei Ceptura realizat la 31.12.2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 1 din data de 6 ianuarie 2017 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova, a deficitului inregistrat pe anul 2016  (format PDF   Format PDF)

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2016


 
  Hotararea Consiliului Local nr. 61 din data de 27 decembrie 2016 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 60 din data de 15 decembrie 2016 privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru autoturismul din dotarea Primariei si Consiliului Local Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 59 din data de 15 decembrie 2016 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 58 din data de 28 noiembrie 2016 privind asocierea comunei Ceptura cu Judetul Prahova, precum si alocarea unor sume din bugetul local in vederea realizarii unor obiective de interes public si modificarea unor hotarari ale Consiliului Judetean Prahova "Reparatie si intretinere ulita Balalai, sat Ceptura de Sus" - comuna Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 57 din data de 28 noiembrie 2016 privind aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor contribuabili  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 56 din data de 28 noiembrie 2016 privind aprobarea cuantumului inchirierii spatiului "Sala de festivitati" din satul Ceptura de Jos, separat pentru zilele de vineri-duminica si celelalte zile de luni-joi  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 55 din data de 28 noiembrie 2016 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 54 din data de 26 octombrie 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova, pentru anul 2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 53 din data de 26 octombrie 2016 Taxa de autentificare documente  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 52 din data de 26 octombrie 2016 privind stabilirea modalitatilor si procedura in care se va valorifica materialul lemnos rezultat din toaletarea pomilor (plute) situati de-a lungul DJ 102N din punctul "Tarna" (Soimesti - Rotari)  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 51 din data de 26 octombrie 2016 privind aprobarea incheierii Acordului de Infratire si Cooperare intre comuna Ceptura, judetul Prahova din Romania si comuna Peresecina, Raionul Orhei din Republica Moldova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 50 din data de 26 octombrie 2016 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 49 din data de 30 septembrie 2016 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 48 din data de 27 septembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului privin acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al comunei Ceptura", judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 47 din data de 27 septembrie 2016 privind aprobarea trecerii unor imobile, a terenurilor aferente acestora si a unor suprafete de teren din domeniul public in domeniul privat al comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 46 din data de 27 septembrie 2016 privind aprobarea dezmembrarii suprafetei totale de teren de 6277 mp siutata in Tarlaua 21, Parcela A 689, avand numar cadastral 20429, in 10 loturi (un lot - drum si noua loturi pentru construirea de locuinte)  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 45 din data de 27 septembrie 2016 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 44 din data de 7 septembrie 2016 privind aprobarea modificarii documentatiei PUZ - Scimbare destinatie teren din "zona unitati agricole in zona mixta - institutii si servicii, spatii verzi, agrement si sport si zona de locuinte" (Sstudiat=9677 mp) in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. 408B, nr. cadastral 20740, tarla 7, parcela Cc 121" aprobata prin HCL nr. 21 / 14.05.2014  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 43 din data de 7 septembrie 2016 privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de teren aferent blocului de locuinte situat in incinta fostei Dionysos Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 408B, judetul Prahova, nr. cadastral 20740, Tarla 7, Parcela Cc 121  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 42 din data de 7 septembrie 2016 privind aprobarea sumei si a modului de organizare si desfasurare a sarbatorii "Zilele Cepturei"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 41 din data de 7 septembrie 2016 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 40 din data de 26 august 2016 privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract din comuna Ceptura si aprobarea "Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 39 din data de 26 august 2016 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 16 / 22.04.2010  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 38 din data de 27 iulie 2016 privind acordarea gratuita a pachetului de rechizite scolare "Primul ghiozdan" elevilor inscrisi in clasa I a anului scolar 2016 / 2017 din unitatile de invatamant de pe raza comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 37 din data de 27 iulie 2016 privind aprobarea finantarii obiectivului de investitii, a indicatorilor tehnico-economici, actualizarea devizului general, desemnare reprezentant legal proiect "AMENAJARE TROTUARE, PISTE BICICLISTI SI RIGOLE IN COMUNA CEPTURA, JUDETUL PRAHOVA"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 36 din data de 27 iulie 2016 privind schimbarea destinatiei din piata comunala din satul Ceptura de Jos si remiza PSI, cu terenurile aferente, in sediu Serviciu Public de Gospodarire Comunala Ceptura, precum si din magazie Consiliul Local in sediu Serviciu Volunatiar pentru Situatii de Urgenta Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 35 din data de 27 iulie 2016 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 34 din data de 29 iunie 2016 privind aprobarea Planului pentru Asigurarea Resurselor Umane si Financiare destinate Prevenirii si Gestionarii Situatiilor de Urgenta  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 33 din data de 29 iunie 2016 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 32 din data de 24 iunie 2016 privind alegerea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 31 din data de 24 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului Comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 30 din data de 24 iunie 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 29 din data de 24 iunie 2016 privind declararea legal constituit a Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 28 din data de 24 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la alegerile locale din data de 05.06.2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 27 din data de 24 iunie 2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 26 din data de 31 mai 2016 privind aprobarea documentatiei PUZ - Modificare indicatori urbanistici (S=18.154 mp) pentru modernizare si extindere fabrica preparate carne (S st.=2188 mp) - comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cadastral 20045, tarla 147, parcela A4206/8, 4206/9, 4206/10, 4206/11, DJ102N  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 25 din data de 31 mai 2016 privind actualizarea HCL nr. 3/21.01.2016 ca urmare a finalizarii procedurilor de ahizitie  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 24 din data de 31 mai 2016 privind actualizarea HCL nr. 2/21.01.2016 ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitie  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 23 din data de 17 mai 2016 privind desfiintarea constructiei - anexa corp C2 Camin Cultural Comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 22 din data de 17 mai 2016 Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 21 din data de 17 mai 2016 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2015  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 20 din data de 17 mai 2016 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 19 din data de 27 aprilie 2016 privind asocierea Comunei Ceptura cu Judetul Prahova precum si alocarea unor sume din bugetul local in vederea realizarii unor obiective de interes public "Continuarea lucrarii Extindere retea de canalizare Ceptura de Jos, comuna Ceptura"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 18 din data de 27 aprilie 2016 privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii Apa-Canal Ceptura S.R.L. judetul Prahova Consiliul Local al comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 17 din data de 27 aprilie 2016 privind aprobarea obiectivului de investitie: "Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Ceptura de Sus, ulita Movila", comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 16 din data de 27 aprilie 2016 privind aprobarea obiectivului de investitie: "Extindere retea de distributie gaze naturale in satul Ceptura de Sus, ulita Gadiuta", comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 15 din data de 27 aprilie 2016 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 14 din data de 24 martie 2016 privind completarea Strategiei de Dezvoltare comuna Ceptura in perioada 2014 - 2020 aprobata prin H.C.L. nr. 30 /28.08.2014   (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 13 din data de 24 martie 2016 privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale ce se acorda copiilor din familiile defavorizate  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 12 din data de 24 martie 2016 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pasiunile comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 11 din data de 24 martie 2016 Privind aprobarea organigramei si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor de specialitate  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 10 din data de 25 februarie 2016 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 9 din data de 25 februarie 2016 privind modificarea preturilor la apa potabila si a tarifelor la canalizare-epurare pentru comuna Ceptura de catre S.C. Servicii Apa - Canal Ceptura S.R.L. judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 8 din data de 29 ianuarie 2016 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2016 si prezentarea conditiilor de acordare a ajutorului social si al alocatiei pentru sustinerea familiei  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 7 din data de 29 ianuarie 2016 privind aprobarea cererii de finantare, a Regulamentului si a Contractului Tip de finantare a Clubului Sportiv Ceptura pe anul 2016 in vederea mentinerii in activitate a acestuia  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 6 din data de 29 ianuarie 2016 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor si a Structurii - Cadru a acesteia  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 5 din data de 29 ianuarie 2016 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2016-2017 organizata la nivelul UATC Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 4 din data de 29 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova pe anul 2016 si estimari 2017 - 2019  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 3 din data de 21 ianuarie 2016 privind actualizarea HCL nr. 18/14.04.2014 conform art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 2 din data de 21 ianuarie 2016 privind actualizarea HCL nr. 17/14.04.2014 conform art. 291 din Legea nr. 227.2015 privind Codul Fiscal  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 1 din data de 7 ianuarie 2016 privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova, excedent constituit la data de 31.12.2015 si acoperirea temporara a golurilor de casa  (format PDF   Format PDF)

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2015


 
  Hotararea Consiliului Local nr. 53 din data de 30 decembrie 2015 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2015  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 52 din data de 16 decembrie 2015 privind aprobarea documentatiei PUZ - Extindere intravilan (S=504mp) si schimbare destinatie teren intravilan (S=1196mp) din zona unitati agricole in zona mixta unitati agricole / unitati industriale si depozitare institutii si servicii pentru amplasare crama de vinificatie (S studiat=7651mp) in comuna Ceptura, satul Ceptura de Jos, nr. cadastral 20051, tarla 118, parcelele Cc 3640, F3641; nr. cadastral 20734 tarla 118, parcela V3639, nr. cadastral 20734, tarla 118 (De 3643), De 2827; De 3616; drum privat De 3621, NR. 3620  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 51 din data de 16 decembrie 2015 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2015  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 50 din data de 25 noiembrie 2015 privind acordarea unui mandat special domnului Chioveanu Constantin, reprezentatul comunei Ceptura in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 49 din data de 25 noiembrie 2015 privind ascocierea comunei Ceptura, cu Judetul Prahova, precum si alocarea unor sume din bugetul local in vederea realizarii unor obiective de interes public "Extindere retea de canalizare Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 48 din data de 24 noiembrie 2015 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2015  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 47 din data de 10 noiembrie 2015 privind aprobarea Cererii de finantare-tip si a Contractului de finantare-tip privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a cultelor de pe raza comunei Ceptura, respectiv Parohia Rotari cu sprijinul Consiliului Local Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 46 din data de 22 octombrie 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 45 din data de 22 octombrie 2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2015  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 44 din data de 23 septembrie 2015 privind asocierea comunei Ceptura cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public "Extindere Rerea Canalizare Ceptura de Jos comuna Ceptura judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 43 din data de 23 septembrie 2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2015  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 42 din data de 23 septembrie 2015 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 54 / 12.12.2013  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 41 din data de 23 septembrie 2015 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 40 din 12.12.2014  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 40 din data de 23 septembrie 2015 privind modificarea art. 4 si art. 5 din HCL nr. 18 din 14.04.2014  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 39 din data de 31 august 2015 privind aprobarea efectuarii de transport gratuit, cu microbuzul din dotarea UATC Ceptura, pentru ansamblurile care activeaza pe langa Caminul Cultural Ceptura cat si pentru echipele de fotbal sau handbal de seniori si juniori ale comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 38 din data de 31 august 2015 privind acordarea gratuita a pachetului cu rechizite scolare "Primul ghiozdan" elevilor inscrisi in clasa I a anului scolar 2015 / 2016 din unitatile de invatamant de pe raza comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 37 din data de 18 august 2015 privind aprobarea sumei si a modului de organizare si desfasurare a Sarbatorii "Zilelei Cepturei"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 36 din data de 18 august 2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2015  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 35 din data de 10 august 2015 privind preluarea atributiilor Primarului comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 34 din data de 10 august 2015 privind luarea la cunostinta a incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normal a mandatului Primarului comunei Ceptura, judetul Prahova, domnul Pana Gheorghe, ca urmare a decesului acestuia  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 33 din data de 30 iulie 2015 privind aprobarea pierderilor pe aductiune si reteaua de distributie administrate de S.C. SERVICII APA-CANAL CEPTURA S.R.L.  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 32 din data de 30 iulie 2015 privind marirea capitalului social al Societatii Comerciale cu Raspundere Limitata "S.C. SERVICII APA-CANAL CEPTURA S.R.L."  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 31 din data de 30 iulie 2015 privind aprobarea sumei necesare desfasurarii simpozionului ocazionat de lansarea cartii "Ceptura in lumina veacurilor"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 30 din data de 30 iulie 2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2015  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 29 din data de 7 iulie 2015 privind completarea inventarului domeniului privat al UATC Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 28 din data de 29 iunie 2015 privind aprobarea procedurii privind utilizarea autovidanjei din dotarea Serviciului Public de Gospodarire Comunala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 27 din data de 29 iunie 2015 privind reorganizarea Serviciului Public de Gospodarie Comunala Ceptura si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Gospodarie Comunala Ceptura modificat  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 26 din data de 28 mai 2015 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentarea a comunei Ceptura, privind contestarea masurilor prevazute in Decizia nr. 26 / 2015 privind inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in Raportul de audit nr. 2339 / 17.04.2015 incheiat in urma auditului financiar asupra contului de executie pe anul 2014 la UATC Ceptura, intocmita de catre reprezentantii Camerei de Conturi Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 25 din data de 28 mai 2015 privind aprobarea modificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2015  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 24 din data de 28 mai 2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2014  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 23 din data de 28 mai 2015 stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 22 din data de 28 mai 2015 privind aprobarea taxei pentru prestari servicii cu autovidanja din dotarea Serviciului Public de Gospodarire Comunala din cadrul UATC Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 21 din data de 15 mai 2015 cu privire la aprobarea aderarii Autoritatii Publice Locale Comuna Ceptura, judetul Prahova la parteneriatul Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 20 din data de 7 mai 2015 privind aprobarea intocmirii contractelor civile de prestari servicii: asistenta juridica; instructor sportiv (fotbal copii); instructor dansuri populare; instructor dansuri sportive; intocmire devize lucrari  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 19 din data de 7 mai 2015 privind aprobarea predarii autoturismului Dacia Logan, apartinand U.A.T.C. Ceptura la Compartimentul Politiei Locale din cadrul U.A.T.C. Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 18 din data de 7 mai 2015 privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii Comerciale cu Raspundere Limitata S.C. Servicii Apa - Canal Ceptura S.R.L.  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 17 din data de 7 mai 2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2015  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 16 din data de 16 aprilie 2015 privind aprobarea Planului pentru Asigurarea Resurselor Umane si Financiare destinate Prevenirii si Gestionarii Situatiilor de Urgenta  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 15 din data de 16 aprilie 2015 privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 14 din data de 16 aprilie 2015 privind aprobarea regulilor, conditiilor, a modelului de contract de inchiriere si de proces-verbal de predare-primire si a cuantumului valorilor privind inchirierea Salii de Festivitati din satul Ceptura de Jos, Comuna Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 13 din data de 27 martie 2015 pentru aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2015-2016 organizata la nivelul U.A.T.C. Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 12 din data de 27 martie 2015 privind aprobarea mentinerii in activitate a Clubului Sportiv Ceptura si decontarea cheltuielilor de catrea acesta in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a Regulamentului de finantare nerambursabila din fonduri publice pentru structurile sportive din comuna Ceptura, a Cererii de finantare-tip si a Contractului de finantare-tip, cu sprijinul Consiliului Local Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 11 din data de 27 martie 2015 privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor de specialitate  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 10 din data de 27 martie 2015 privind aprobarea modificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2015  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 9 din data de 10 martie 2015 privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii pentru S.C. Servicii Apa - Canal Ceptura S.R.L.  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 8 din data de 10 martie 2015 privind aprobarea documentatie PUZ - Ridicare restrictie de construire pentru amplasare unitate de productie produse electrotehnice, laborator incercari, platforma depozitare echipamente electrice (S studiat = 9609 mp) in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cadastral 60, tarla 147, parcela Cc 4206/3  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 7 din data de 11 februarie 2015 Privind aprobarea bugetului local al Comunei Ceptura pe anu 2015 si estimari 2016 - 2018  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 6 din data de 11 februarie 2015 Privind utilizarea de sume din excedentul bugetului local al comunei Ceptura judetul Prahova excedent constituit la data de 31.12.2014  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 5 din data de 28 ianuarie 2015 Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2015 si prezentarea conditiilor de acordare a ajutorului social si al asociatiei pentru sustinerea familiei  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 4 din data de 28 ianuarie 2015 Privind stabilirea taxelor pentru inchirierea terenurilor si spatiilor altele decat locuintele proprietatea comunei Ceptura judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 3 din data de 28 ianuarie 2015 Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a structurii-cadru a acestuia  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 2 din data de 28 ianuarie 2015 Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 1 din data de 8 ianuarie 2015 Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Ceptura judetul Prahova a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2014  (format PDF   Format PDF)

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2014


 
  Hotararea Consiliului Local nr. 42 din data de 22 decembrie 2014 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2014  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 41 din data de 18 decembrie 2014 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2014  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 40 din data de 12 decembrie 2014 Privind imputernicirea unui reprezentant al comunei Ceptura sa participe la sedintele adunarii generale ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 39 din data de 12 decembrie 2014 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2014  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 38 din data de 9 decembrie 2014 Privind asocierea comunei Ceptura cu Consiliul Judetean Prahova si aprobarea obiectivului de investitie Amenajare Trotuare Piste Biciclisti si Rigole in comuna Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 37 din data de 26 noiembrie 2014 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2014  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 36 din data de 29 octombrie 2014 Privind aprobarea regulamentului Serviciului de Salubrizare si a Actului Aditional la Contractul pentru delegarea Serviciului Public de Salubrizare al comunei Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 35 din data de 29 octombrie 2014 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2014  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 34 din data de 30 septembrie 2014 Privind aprobarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare a comunei Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 33 din data de 30 septembrie 2014 Privind aprobarea sumei si a modului de organizare si desfasurare a Sarbatorii Zilele Cepturei  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 32 din data de 30 septembrie 2014 Privind completarea inventarului domeniului privat al UATC Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 31 din data de 28 august 2014 Privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii Comerciale cu Raspundere Limitata SC Servicii Apa - Canal Ceptura SRL  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 30 din data de 28 august 2014 Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Comuna Ceptura in perioada 2014 - 2020  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 29 din data de 28 august 2014 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 28 din data de 28 august 2014 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2014  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 27 din data de 30 iulie 2014 Privind completarea inventarului domeniului privat al UATC Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 26 din data de 30 iulie 2014 Privind aprobarea actului aditional la contractul de concesionare incheiat cu SC FLORICON SALUB SRL Campina  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 25 din data de 18 iulie 2014 Privind aprobarea documentatiei PUZ Extindere intravilan si schimbarea destinatiei teren din zona unitatii agricole in zona mixta unitati industriale si institutii si servicii  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 24 din data de 18 iunie 2014 Privind aprobarea contractului de constituire a dreptului de superficie  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 23 din data de 18 iunie 2014 Privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 22 din data de 18 iunie 2014 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2014  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 21 din data de 14 mai 2014 Privind aprobarea documentatiei PUZ schimbare destinatie teren din zona unitati agricole in zona mixta - institutii si servicii spatii verzi agrement si sport si zona locuinte in com Ceptura sat Ceptura de Jos  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 20 din data de 14 aprilie 2014 Privind aprobarea taxei pentru eliberarea unei copii de pe listele electorale permanente  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 19 din data de 14 aprilie 2014 Privind aprobarea documentatiei PUZ - schimbare destinatie teren intrvilan 1197 mp din zona locuinte si functiuni complementare in zona unitati industriale si depozite pentru amplasare centrala fotovoltaica - comuna Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 18 din data de 14 aprilie 2014 Privind aprobarea obiectivului de investitie Asfaltarea drumurilor de interes local din satul Ceptura de Jos comuna Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 17 din data de 14 aprilie 2014 Privind modificarea indicatorilor tehnico economici prevazuti la art 2 din HCL 44 din 23.12.2011 pentru obiectivul de investitie asfaltarea drumurilor de interes local din satul Ceptura de Jos comuna Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 16 din data de 2 aprilie 2014 Privind completarea inventarului domeniului privat al UATC Ceptura judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 15 din data de 11 martie 2014 al proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru razboi pe anul 2014  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 14 din data de 11 martie 2014 Privind stabilirea modului de organizare administrare si exploatare al pajistilor comunale in anul 2014  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 13 din data de 11 martie 2014 Privind aprobarea modificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2014  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 12 din data de 26 februarie 2014 Privind aprobarea regulamentului de finantare nerambursabila din fonduri publice pentru structurile sportive din comuna Ceptura a cererii de finantare tip si a contractului de finantare tip cu sprijinul CL  (format PDF   Format PDF)
 
    Hotararea Consiliului Local nr. 11 din data de 26 februarie 2014 Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2014 si prezentarea conditiilor de acordare a ajutorului social si al alocatiei pentru sustinerea familiei
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 10 din data de 26 februarie 2014 Privind aprobarea documentului Modificare PUZ aprobat 2011 - Reparcelare teren pentru amplasare locuinte Comuna Ceptura sat Ceptura de Jos nr cadastral 20429 tarla 21 parcela A689  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 9 din data de 26 februarie 2014 Privind stabilirea modelului contractului de inchiriere conditiilor si a tarifului per mp pentru inchirierea spatiului din cadrul cladire multifunctionala din satul Ceptura de Jos  (format PDF   Format PDF)
 
    Hotararea Consiliului Local nr. 8 din data de 30 ianuarie 2014 Privind concesionarea serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 7 din data de 30 ianuarie 2014 Pentru aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2014 - 1025 organizata la nivelul UATC Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 6 din data de 30 ianuarie 2014 Pentru aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a structurii-cadru a acestuia  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 5 din data de 30 ianuarie 2014 Privind aprobarea bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2014 si estimari 2015 - 2017  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 4 din data de 14 ianuarie 2014 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anii 2014 - 2015  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 3 din data de 10 ianuarie 2014 Privind stabilirea impozitelor si taxele locale pe anii 2014 - 2015  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 2 din data de 10 ianuarie 2014 Privind aprobarea utilizarii excedentului comunei Ceptura realizat la 31.12.2013  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 1 din data de 10 ianuarie 2014 Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al Comunei Ceptura judetul prahoiva a deficitului inregistrat pe anul 2013  (format PDF   Format PDF)

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2013


 
  Hotararea Consiliului Local nr. 37 din data de 26 septembrie 2013 la proiectul de hotarare privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acees al fumizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 15 din data de 29 martie 2013 privind aprobarea utilizarii excedentului comunei Ceptura realizat la 31.12.2012  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 14 din data de 29 martie 2013 privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor de specialitate  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 13 din data de 29 martie 2013 privind aprobarea bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2013 si estimari 2014 - 2016
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 9 din data de 20 martie 2013 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 12 din data de 20 martie 2013 privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicearea abandonarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor si aprobarea tarifelor pentru plata serviciului de salubrizare  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 11 din data de 20 martie 2013 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 147 mp apartinand domeniului public al comnei Ceptura, in vederea amplasarii unei statii de reglare gaze de sector, precum si aprobarea caietului de sarcini si a modelului de contract de inchiriere  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 10 din data de 20 martie 2013 privind preluarea, cu titlu gratuit, in domeniul privat al comunei Ceptura a unor constructii care apartin S.C. Instalcon Agency Advertising S.R.L. si care sunt edificate pe terenurile aflate in proprietatea comunei Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 8 din data de 28 februarie 2013 privind stabilirea taxelor pentru ichirierea terenurilor si spatiilor altele decat locuintele proprietatea comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 7 din data de 27 februarie 2013 privind aprobarea utilizarii excedentului realizat la 31.12.2012  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 6 din data de 27 februarie 2013 privind aprobarea Contractului de comodat incheiat intre comuna Ceptura si Ministrerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Directia Generala Sistemul National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 5 din data de 27 februarie 2013 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2013 si prezentarea conditiilor de acordare a ajutorului social si al alocatiei pentru sustinerea familiei  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 4 din data de 9 ianuarie 2013 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Ceptura, judetul Prahova, a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2012  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 3 din data de 9 ianuarie 2013 pentru aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a structurii - cardu a acestuia  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 2 din data de 9 ianuarie 2013 privind desfiintarea constructiilor atelier reparatii si atelier intretinere electric achizitionate cu titlu gratuit prin lichidator judiciar ROL INSOLV SPRL  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 1 din data de 9 ianuarie 2013 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele s taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Ceptura, judetul Prahova din anul 2012


 
  Hotararea Consiliului Local nr. 47 din data de 19 decembrie 2012 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2012  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 46 din data de 26 noiembrie 2012 privind stabilirea impozitului pe mijloacele de transport cu tractiune mecanica inmatriculate si / sau inregistrate pe anul 2013  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 45 din data de 26 noiembrie 2012 privind aprobarea restituirii sumei datorate catre Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A.  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 44 din data de 26 noiembrie 2012 privind aprobarea lucrarilor de amenajare a izlazului comunal din satul Ceptura de Jos  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 43 din data de 26 noiembrie 2012 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2012  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 42 din data de 31 octombrie 2012 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2012  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 41 din data de 31 octombrie 2012 privind asocierea Consiliului local al comunei Ceptura cu Consiliul Judetean Prahova in vederea realizarii investitiei "Construire cladire multifunctionala, alei carosabile si pietonale, imprejmuire partiala, parcare, utilitati cu destinatia de sipensar, farmacie"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 40 din data de 25 septembrie 2012 privind aprobarea emiterii legitimatiilor de voluntari pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 39 din data de 25 septembrie 2012 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2012  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 38 din data de 29 august 2012 privind aprobarea prelungirii valabilitatii PUG localitate comuna Ceptura pana la finalizarea / aprobarea noii documentatii  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 37 din data de 29 august 2012 privind aprobarea sumei si a modului de organizare si desfasurare a sarbatorii "Zilele Cepturei"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 36 din data de 30 iulie 2012 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2012  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 35 din data de 30 iulie 2012 privind preluarea, cu titlu gratuit, in domeniul privat al comunei Ceptura a unui numar de doua constructii care apartin S.C. Macroplast S.R.L. Ceptura si care sunt edificate pe terenurile aflate in proprietatea comunei Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 34 din data de 30 iulie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 33 din data de 28 iunie 2012 privind alegerea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 32 din data de 28 iunie 2012 privind alegerea viceprimarului Comunei Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 31 din data de 28 iunie 2012 privind alegerea presedintelui de sedinta  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 30 din data de 28 iunie 2012 privind declararea legal constituit a Consiliului Local al Comunei Ceptura  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 29 din data de 28 iunie 2012 privind validarea mandtelor consilierilor locali alesi la alegerile locale din data de 10.06.2012  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 28 din data de 28 iunie 2012 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 27 din data de 8 iunie 2012 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2012 in data de 08.06.2012  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 26 din data de 8 iunie 2012 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Scrisorii de Garantie Bancara din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN-S.A. in favoarea A.P.D.R.P.  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 25 din data de 17 mai 2012 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 24 din data de 17 mai 2012 privind aprobarea executiei bugetului local la data de 31.12.2011  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 23 din data de 17 mai 2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 22 din data de 17 mai 2012 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2012 in data de 17.05.2012  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 21 din data de 14 mai 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru proiiectul integrat pe masura 3.2.2. "Construire retea de canalizare si statie de epurare, alei carosabile si pietonale, parcare, imprejmuire utilitati, sat Ceptura de Jos, judetul Prahova, Extindere retea de alimentare cu apa sat Ceptura de Jos, modernizare drum local Garagata (L = 577 m.l.) sat Ceptura de Jos, Dotare camin cultural comuna Ceptura, judetul Prahova si Achizitionare microbuz transport public in comuna Ceptura, judetul Prahova  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 20 din data de 27 aprilie 2012 privind consituirea comisiei de receptie la Proiectul integrat "Construire retea de canalizare si statie de epurare, alei carosabile si pietonale, parcare, imprejumuire, utilitati sat Ceptura de Jos, judetul Prahova, Extindere retea de alimentare cu apa sat Ceptura de Jos, modernizare drum local "gargata" (L=577ml) sat Ceptura de Jos, comuna Ceptura, judetul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 19 din data de 27 aprilie 2012 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2012 in data de 27.04.2012  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 18 din data de 21 martie 2012 privind atribuirea denumirilor unitatilor scolare la nivelul comunei Ceptura incepand cu anul scolar 2012 - 2013  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 17 din data de 21 martie 2012 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare catre S.C. Servicii Apa - Canal Ceptura S.R.L.  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 16 din data de 15 martie 2012 privind aprobarea documentatiei PUZ - Schimbare destinatie teren din zona unitatii agricole in zona unitatii agroindustriale si servicii (S=5437 mp) - jud. Prahova, com. Ceptura, sat Ceptura de jos, nr. cadastral 20348, tarla 133, parcelele Cc 3994, De 3993  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 15 din data de 15 martie 2012 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii terenului in suprafata de 1.000 mp aflat in intravilanul satului Soimesti, comuna Ceptura, judetul Prahova, Tarlaua 20, Parcela Cc503  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 14 din data de 15 martie 2012 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2012 in data de 15.03.2012  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 13 din data de 14 februarie 2012 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2012 si prezentarea conditiilor de acordare a ajutorului social si al alocatiei pentru sustinerea familiei  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 12 din data de 14 februarie 2012 privind aprobarea conditiilor, bibliografia si comisiile de examinare si pentru rezolvarea contestatiilor, in vederea scoaterii la concurs a postului de Director (Administrator) la S.C. Sservicii Apa - Canal Ceptura S.R.L. - unde consiliul local este actionar unic  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 11 din data de 6 februarie 2012 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova", a principalilor indicatori tehnico-economici precum şi a documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova"  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 10 din data de 6 februarie 2012 privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor de specialiate  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 9 din data de 6 februarie 2012 privind stabilirea impoziului unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mari de 12 tone pe anul 2012  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 8 din data de 6 februarie 2012 privind aprobarea bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2012  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 7 din data de 23 ianuarie 2012 privind aprobarea utilizarii excedentului realizat la 31.12.2011  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 6 din data de 23 ianuarie 2012 privind aprobarea initierii procedurii de concesionare a terenului in suprafata de 1000mp aflat in intravilanul satului soimesti incinta scolii cu clasele I-IV  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 5 din data de 23 ianuarie 2012 privind organizarea pazei comunale pe anul 2012  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 4 din data de 23 ianuarie 2012 privind aprobarea modelului de contract de furnizare al apei de catre S.C. Servicii Apa-Canal Ceptura S.R.L.  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 3 din data de 23 ianuarie 2012 privind aprobarea organigramei a numarului de posturi si a satutului de functii pentru S.C. Servicii Apa-Canal Ceptura S.R.L.  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 2 din data de 23 ianuarie 2012 privind stabilirea taxelor si tarifelor operationale ale S.C. Servicii Apa-Canal Ceptura S.R.L.  (format PDF   Format PDF)
 
  Hotararea Consiliului Local nr. 1 din data de 23 ianuarie 2012 privind stabilirea cotei de impozitare pe anul 2012 pentru cladirile neevaluate ce apartin persoanleor juridice incepand cu 3 ani anteriori anului fiscal de referinta  (format PDF   Format PDF)


Contactati Primaria comunei Ceptura


+40.244.445.002
+40.244.445.662Cod securitate:
Cod securitate
Generați alt cod securitate


Toate câmpurile sunt obligatorii

Email
comunaceptura.ro