• Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura

Primaria Comunei Ceptura. cu sediul în Comuna Ceptura nr.266, judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor calificat III -I post, din cadrul Compartimentului Serviciul Public de Gospodarire Comunala din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Concursul se organizeaza si se va desfasura la sediul Primariei comunei Ceptura, Judetul Prahova astfel: proba scrisa in data de 15 aprilie 2021, ora 1000 si proba interviu in data de 19 aprilie 2021, ora 1000.
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura nr. 266, Judeţul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat III - 1 post, din cadrul Compartimentului Serviciul Public de Gospodărire Comunala din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Concursul se organizeaza şi se va desfasura la sediul Primăriei comunei Ceptura, Judeţul Prahova astfel: proba scrisa in data de 11 martie 2021, ora 1000 si proba interviu in data de 12 martie 2021, ora 1000.
 
 
 
 
 
In conformitate cu prevederile art.618 alin (1) alin (4) si alin (22) privind Codul Administrativ, coroborat cu prevederile art.125 si art.126 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, actualizata, sa nominalizaţi cate un reprezentant in comisia de concurs si comisia de soluţionare a contestaţiilor, pentru examenul/concursul de promovare in grad profesional al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura,judeţul Prahova; Primăria comunei Ceptura,Judeţul Prahova,organizează examen de promovare in gradul profesionl superior celui detinut al funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent-in cadrul Compartimentului Financiar Contabil. Data susţinerii examenului: 20 iulie 2020 - orele 1000 proba scrisa si 22 iulie 2020 - orele 1000 proba interviu. Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Ceptura, judeţul Prahova. Dosarele de înscriere se pot depune in termen de 20 de zile de la data afisarii anunţului privind organizarea examenului de promovare in grad profesional superior celui detinut, la sediul Primăriei comunei Ceptura, judeţul Prahova. Concursul se va afişa la sediul instituţiei si pe pagina de internet a instituţiei
 
 
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura nr.266, Judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de referent, grad profesional II-un post, in cadrul Compartimentului Agricol/Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare. Concursul se organizeaza şi se va desfasura la sediul Primăriei comunei Ceptura, Judeţul Prahova astfel: proba scrisa in data de 27.05.2020, ora 1000 si proba interviu in data de 29.05.2020, ora 1000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura, nr.266, Judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de referent - grad profesional II din cadrul Compartimentului agricol / cadastru din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G. nr. 286 / 2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Datele concursului: proba scrisa se va desfasura in data de 08 aprilie 2020, ora 1000 iar interviul se va susţine in data de 10 aprilie 2020, ora 1000, amblele probe desfasurandu-se la sediul Primăriei comuna Ceptura, judeţul Prahova Concursul se va afişa la sediu si pe pagina de internet a instituţiei. Condiţii de participare, bibliografia, conţinutul dosarelor, precum si alte relaţii sunt afişate la sediul primăriei comunei Ceptura. Relaţii suplimentare la telefon:0244/445002
 
 
 
 
 
In conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ si H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, actualizata, Primăria comunei Ceptura, judeţul Prahova, organizează examen de promovare in gradul profesional superior celui detinut al funcţiei publice de execuţie, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent - Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative. Datele susţinerii examenului sunt: 28 ianuarie 2020 orele 10.00 proba scrisa si 30 ianuarie 2020 orele 10.00 proba interviu. Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Ceptura, judeţul Prahova; Dosarele de înscriere se pot depune in termen de 20 de zile de la data afisarii anunţului privind organizarea examenului de promovare in grad profesional superior celui detinut,l a sediul Primăriei comunei Ceptura,judeţul Prahova. Concursul se va afişa la sediu si pe pagina de internet a instituţiei. Condiţii de participare, bibliografia, conţinutul dosarelor, precum si alte relaţii sunt afişate la sediul primăriei comunei Ceptura. Relaţii suplimentare la telefon:0244/445002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ccptura, Judeţul Prahova, avand in vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 (*actualizata*), pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată prin H.G. 761/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant dc inspector, funcţie publica de execuţie, clasa I grad profesional asistent din cadrul compartimentului fmanciar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judeţul Prahova. Concursul se organizează si se va desfasura la sediul Primăriei comunei Ceptura, Judeţul Prahova în data de 10.10. 2018, ora 10,00 proba scrisă si in data de 12.10.2018. ora 10,00 interviul.
 
 
 
 
 
In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, republicata si actualizata precum si prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, actualizata, Primăria comunei Ceptura, judeţul Prahova, organizează examen de promovare in gradul profesional superior celui detinut al funcţiei publice de execuţie, de inspector, clasa 1, gradul profesional asistent - Compartimentul Asistenta Sociala; inspector, clasa I, gradul profesional principal - Compartimentul Financiar-Contabil, Biroul Taxe si Impozite; politist local, clasa III, grad profesional asistent - Compartimentul Politie Locala. Data susţinerii examenului: 22 august 2018 orele 9.00 proba scrisa si 24 august 2018 orele 14.00 proba interviu. Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Ceptura,judeţul Prahova;
 
 
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura nr.266, Judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Sef Serviciu - un post, in cadrul compartimentului Serviciul Public de Gospodărire Comunala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificările si completările ulterioare. Concursul se organizează şi se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Ceptura, Judeţul Prahova astfel: proba scrisa in data de 27.07.2018, ora 10,00 si interviul in data de 30.07.2018, ora 10,00
 
 
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura,nr.266, Judeţul Prahova,organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Sef Serviciu - 1 post, in cadrul compartimentului Serviciului Public de Gospodărire Comunala, din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Proba scrisa se va desfasura in data de 14 iunie 2018 ora 10,00 si interviul se va susţine in data de 18 iunie 2018 ora 10,00 la sediul Primăriei comuna Ceptura, judeţul Prahova.
 
 
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura, cu sediul in Comuna Ceptura,nr.266, Judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de mecanic utilaj-un post, in cadrul compartimentului Serviciul Public de Gospodarire Comunala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura,conform prevederilor H.G.nr.28612011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si cormpletarile ulterioare. Concursul se organizeaza si se va desfasura la sediul Primariei comunei Ceptura, Judetul Prahova astfel: proba scrisa in data de 28.03.2018, ora 10,00, proba practica in data de 29.03.201S, ora 10,00 si interviul in data de 30.03.201S, ora 10,00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Contactati Primaria comunei Ceptura


+40.244.445.002
+40.244.445.662Cod securitate:
Cod securitate
Generați alt cod securitate


Toate câmpurile sunt obligatorii

Email
comunaceptura.ro