• Comuna Ceptura
 • Comuna Ceptura
 • Comuna Ceptura
 • Comuna Ceptura

 

 

ANUNT,                     
 
         Avand in vedere prevederile art.618 alin(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare,coroborate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare,va instiintam ca Primaria Comunei Ceptura   organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie  vacante de inspector,clasa I,grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Agricol-Cadastru  de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova,astfel:
 
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE  VACANTE
 
Inspector , clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Financiar-Contabil: 1 post vacant;
 
- perioada de ocupare determinată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;         
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia conditiei de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;
- studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă ;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 ani.
 
 Data desfăşurării concursului: 
   - proba scrisă în data de 24.04.2023, ora 10.20;
   -proba interviu  se va sustine in data de 26.04.2022,ora 10°° ;In cazul in care nu sunt depuse contestatii la proba scrisa ,data si ora sustinerii interviului pot fi modificate  la solicitarea candidatilor consemnate in scris si cu acordul comisiei de concurs,la acesta proba vor participa doar candidatii declarati admisi la proba scrisa ;
 
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei Primaria Comuna Ceptura,nr.266,judetul Prahova in termen de maxim 20 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Primariei Comunei Ceptura,judetul Prahova si pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in perioada 20.03.2023-10.04.2023, inclusiv.Perioada selectie dosare concurs :in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere al dosarelor ; Perioada depunere contestatie la selectie :in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor ;Perioada solutionare contestatii la selectie in termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor ;
 
Telefon/fax 0244445002, interior 104, persoană de contact ,Gheorghe Alexandru-Mihalache-secretar general comuna,e-mail-secretar@comunaceptura.ro.

 

 

Vizualizati anuntul
 

 

 

ANUNT PRIVIND DESFASURAREA EXAMENULUI PENTRU PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

     In conformitate cu prevederile ,art.478,art.479 alin.(1) cu exceptia literei b),art.618 alin (4) si alin (22) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare ,coroborate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.611/2008,pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare,actualizata,Primaria Comuna Ceptura organizeaza in data de 29 martie 2023,ora 10°°,la sediul institutiei ,proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut ,in limita functiilor publice rezervate promovarii,cu incadrarea in fondurile bugetare alocate a urmatoarei functii publice de executie:

-politist local III-principal in cadrul Compartimentului Politie Locala;

     Concursul se va afisa la sediul institutiei si pe pagina de internet a institutiei ,respectiv pe data de 22.02.2023

     Conditii de participare la examenul/concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut sunt cele prevazute de art. 479 alin.1, cu excepţia lit.b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

-sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;

-sa fi obtinut cel putin calificativul „BINE” la evaluarea performantelor individuale in ultimii doi ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;

-sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod;

 

      Dosarul de participare la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut va cuprinde in mod obligatoriu ,urmatoarele documente conform prevederilor art.127 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,modificata si completata de HG nr.1173/2008:

-copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;

-copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii doi ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;

-adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

-formularul de inscriere se va pune la dispozitie de catre secretarul comisiei de concurs;

 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale ,care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate;

     Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 20 de zile de la data afisarii prezentului anunt,respectiv in perioada 22.02.2023-13.03.2023 inclusiv,ora 16,00,la sediul Primariei comunei Ceptura,judetul Prahova.Selectia dosarelor se va face pe baza indeplinirii conditiilor generale si specifice de participare la examen si se va realiza in data de 15.03.2023,iar rezultatele se vor afisa prin mentionarea sintagmei „admis " sau „respins",insotita de motivul respingerii dosarului,dupa caz.

    Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor se depun in maximum 24 de ore de la afisarea rezultatelor,la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.Comisia de solutionare a contestatiilor va comunica rezultatul contestatiei prin afisare la sediul si pe site-ul institutiei,imediat dupa solutionarea contestatiilor.    

     Data sustinerii examenului:

 

-29 martie 2023-orele 10°°=proba scrisa

-31 martie 2023-orele 10°°=proba interviu

 

Examenul va avea loc la sediul Primariei comunei Ceptura,judetul Prahova si pot participa doar candidatii care sunt declarati „admis" la selectia dosarelor;

Relatii suplimentare la telefon:0244/445002

 

Vizualizati anuntul
 

 ANUNT PRIVIND DESFASURAREA  EXAMENULUI  PENTRU PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI  DETINUT A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

     In conformitate cu prevederile ,art.478,art.479 alin.(1) cu exceptia literei b),art.618 alin (4) si alin (22) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare ,coroborate cu prevederile Hotararii Guvernului  nr.611/2008,pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare,actualizata,Primaria Comuna Ceptura organizeaza in data de 24 februarie 2023,ora 10°°,la sediul institutiei ,proba scrisa  a examenului  de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut ,in limita functiilor publice rezervate promovarii,cu incadrarea in fondurile bugetare alocate a urmatoarei functii publice de executie:

-inspector I superior in cadrul Compartimentului monitorizarea  procedurilor administrative;

     Concursul se va afisa la sediul institutiei si pe pagina de internet a institutiei ,respectiv pe data de 19.01.2023.

 

     Conditii de participare la examenul/concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut sunt cele prevazute de art. 479 alin.1, cu excepţia lit.b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

-sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;

-sa fi obtinut cel putin calificativul „BINE” la evaluarea performantelor individuale in ultimii doi ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;

-sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod;

 

      Dosarul de participare la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut va cuprinde in mod obligatoriu ,urmatoarele documente conform prevederilor art.127 din HG nr.611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,modificata si completata de HG nr.1173/2008:

-copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;

-copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii doi ani in  care functionarul public s-a aflat in activitate;

-formularul de inscriere se va pune la dispozitie de catre secretarul comisiei de concurs;

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale ,care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate;

     Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 20  de zile de la data afisarii prezentului anunt,respectiv  in perioada 19.01.2023-07.02.2023 inclusiv,ora 16,00,la sediul Primariei comunei Ceptura,judetul Prahova.Selectia dosarelor se va face pe baza indeplinirii conditiilor generale si specifice de participare la examen si se va realiza in data de 10.02.2023,iar rezultatele se vor afisa prin mentionarea sintagmei „admis " sau „respins",insotita de motivul respingerii dosarului,dupa caz.

    Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor se depun in maximum 24 de ore de la afisarea rezultatelor,la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.Comisia de solutionare a contestatiilor va comunica rezultatul contestatiei prin afisare la sediul si pe site-ul institutiei,imediat dupa solutionarea contestatiilor.    

     Data sustinerii examenului:

-24 februarie 2023-orele 10°°=proba scrisa

-27 februarie  2023-orele 13°°=proba interviu

     Examenul va avea loc la sediul Primariei comunei Ceptura,judetul Prahova si pot participa doar candidatii care sunt declarati „admis" la selectia dosarelor;

 

 

Vizualizati anuntul
 

 

Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura,nr.266, Judeţul Prahova,organizeaza concurs de recrutare,pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie,de muncitor calificat I-ingrijitor spatii verzi-1 post,pe perioada nedeterminata,cu norma intreaga,durata normala a timpului de lucru fiind de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana din cadrul Compartimentului Serviciul Public de Gospodarire Comunala din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura,conform prevederilor H.G.nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

 

Conditii pentru participare la concurs/examen:

a) Conditii generale conform prevederilor art.15 din H.G.nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

- are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

- nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin.(1),lit.h)

b) Conditii specifice de participare la concurs pentru postul vacant de muncitor calificat I ,din cadrul Compartimentului Serviciul Public de Gospodarire Comunala din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura:

-studii medii ;

-vechime in munca-cel putin 2 ani;

Desfasurarea concursului:

-proba scrisa,care se va desfasura in 23 februarie 2023 ora 10,00;

- interviul,care se va sustine in data de 27 februarie 2023 ora 10,00;

Locul desfasurarii concursului:

 

-la sediul Primariei comuna Ceptura,judetul Prahova;

 

 

Vizualizati anuntul
 

 

 

Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura,nr.266, Judeţul Prahova,organizeaza concurs de recrutare,pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie,de muncitor calificat I-conducator auto transport rutier de marfuri(buldoexcavatorist)I -1 post,pe perioada nedeterminata,cu norma intreaga,durata normala a timpului de lucru fiind de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana din cadrul Compartimentului Serviciul Public de Gospodarire Comunala din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura,conform prevederilor H.G.nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si  art .1,lit.b) din O.U.G. nr.80/2022 privind reglementarea unor masuri  in domeniul ocuparii posturilor  in sectorul bugetar.

 

Conditii pentru participare la concurs/examen:

a) Conditii generale conform prevederilor art.15 din H.G.nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

- are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

- nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin.(1),lit.h)

 b) Conditii specifice de participare la concurs pentru postul vacant de muncitor calificat I ,din cadrul Compartimentului Serviciul Public de Gospodarire Comunala din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura:

-studii medii ;

-vechime in munca-cel putin 2 an;

-permis de conducere categoria B  si C;

-atestat  pentru utilizare buldoexcavator /utilaje grele;

Desfasurarea concursului:

 -proba scrisa,care se va desfasura in 27 decembrie 2022 ora 10,00;

- interviul,care se va sustine in data de 29 decembrie 2022 ora 10,00;

Locul desfasurarii concursului:

 -la sediul Primariei comuna Ceptura,judetul Prahova;

 

 

 

 

Avand in vedere prevederile art.618 alin(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare,coroborate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare,va instiintam ca Primaria Comunei Ceptura organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector,clasa I,grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Administratie Publica Locala de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova,astfel:

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

 

Inspector , clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Administratie Publica Locala : 1 post  vacant;

- perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Data desfăşurării concursului: 

                      - proba scrisă în data de 24.08.2022, ora 10.00;

                      -proba interviu  se va sustine in data de 26.08.2022,ora 10°° ;In cazul in care nu sunt depuse contestatii la proba scrisa ,data si ora sustinerii interviului pot fi modificate  la solicitarea candidatilor consemnate in scris si cu acordul comisiei de concurs,la acesta proba vor participa doar candidatii declarati admisi la proba scrisa ;

                       -sediul instituţiei Primaria Comuna Ceptura.       

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia conditiei de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

- studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă in domeniul stiintelor administrative, specializarea administratie publica;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an.

     

     Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei Primaria Comuna Ceptura,nr.266,judetul Prahova in termen de maxim 20 de zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Primariei Comunei Ceptura,judetul Prahova si pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in perioada 21.07.2022-09.08.2022, inclusiv.Telefon/fax 0244445002, interior 104, persoană de contact ,Gheorghe Alexandru-Mihalache-secretar general comuna,e-mail-. secretar@comunaceptura.ro.      

 

 

 
 
 
Având in vedere prevederile art.618 alin(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare,coroborate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare,va instiintam ca Primaria Comunei Ceptura organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de inspector,clasa l,grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova, astfel:
 
CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE TEMPORAR VACANTE Inspector, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Financiar-Contabil: 1 post temporar vacant;
 
- perioada de ocupare determinata, cu norma întreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamâna;
- candidatii trebuie sa îndeplineasca conditiile generale prevazute la art. 465 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia conditiei de atestare a starii de sanatate pe baza de evaluare psihologica;
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor administrative, specializarea administratie publica;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 1 ani.

Data desfasurarii concursului:
- proba scrisa în data de 27.04.2022, ora 10.0000;
- proba interviu se va sustine in data de 29.04.2022, ora 1000;
 
In cazul in care nu sunt depuse contestatii la proba scrisa ,data si ora sustinerii interviului pot fi modificate la solicitarea candidatilor consemnate in scris si cu acordul comisiei de concurs,la acesta proba vor participa doar candidatii declarati admisi la proba scrisa ;
 
Dosarele de înscriere se depun la sediul institutiei Primaria Comuna Ceptura, nr.266, judetul Prahova in termen de maxim 8 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Primariei Comunei Ceptura, judetul Prahova si pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in perioada 08.04.2022-15.04.2022, inclusiv.
 
Telefon/fax 0244445002, interior 104, persoana de contact Gheorghe Alexandru-Mihalache -secretar general comuna, e-mail: secretar@comunaceptura.ro
 
Vizualizati anuntul
 

 
 
Având in vedere prevederile art.618 alin(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare,coroborate cu prevederile Hota rarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare,va instiintam ca Primaria Comunei Ceptura organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector,clasa l,grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Administratie Publica de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova,astfel:
 
CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE Inspector , clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Administratie Publica: 1 post vacant;

- perioada de ocupare nedeterminata, cu norma întreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamâna;
Data desfasurarii concursului:
- proba scrisa în data de 16.05.2022, ora 1000;
- proba interviu se va sustine in data de 18.05.2022,ora 1000;

In cazul in care nu suni depuse contestatii la proba scrisa ,data si ora sustinerii interviului pot fi modificate la solicitarea candidatilor consemnate in scris si cu acordul comisiei de concurs, la acesta proba vor participa doar candidatii declarati admisi la proba scrisa ;
-sediul institutiei Primaria Comuna Ceptura.
- candidatii trebuie sa îndeplineasca conditiile generale prevazute la art. 465 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia conditiei de atestare a starii de sanatate pe baza de evaluare psihologica;
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor administrative, specializarea administratie publica;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 1 an.
 
Dosarele de înscriere se depun la sediul institutiei Primaria Comuna Ceptura,nr.266,judetul Prahova in termen de maxim 20 de zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Primariei Comunei Ceptura,judetul Prahova si pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in perioada 08.04.2022 - 27.04.2022, inclusiv. Telefon/fax 0244445002, interior 104, persoana de contact Gheorghe Alexandru-Mihalache - secretar general comuna, e-mail: secretar@comunaceptura.ro.
 
Publicitatea examenului se va asigura în data de 08.04.2022.
 
Vizualizati anuntul
 

 
 
Având in vedere prevederile art.618 alin(3) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privjnd Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, va instiintam ca Primăria Comunei Ceptura organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Politie Locala de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judeţul Prahova, astfel:
 
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE
 
Poliţist local clasa III, grad profesional asistent - Compartimentul Politie Locala: 1 post vacant
- perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 
Data desfăşurării concursului:
- proba scrisă în data de 04.05.2022, ora 1000
- proba interviu se va susţine in data de 06.05.2022, ora 1000
 
In cazul in care nu sunt depuse contestaţii la proba scrisa, data si ora susţinerii interviului pot fi modificate la solicitarea candidaţilor consemnate in scris si cu acordul comisiei de concurs, la acesta proba vor participa doar candidaţii declaraţi admişi la proba scrisa;
 
Locul desfăşurării concursului:
 
- sediul instituţiei Primăria Comuna Ceptura.
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
 
- studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
- permis de conducere categoria B;
 
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei Primăria Comuna Ceptura, nr.266, judeţul Prahova in termen de maxim 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Comunei Ceptura, judeţul Prahova si pe sîte-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici in perioada 31.03.2022-19.04.2022, inclusiv. Telefon/fax 0244445002, interior 104, persoană de contact, Gheorghe Alexandru-Mihalache secretar general comuna, e-mail: secretar@comunaceptura.ro
 
Publicitatea examenului se va asigura în data de 31.03.2022.
 
Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante:
1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
2) curriculum vitae, modelul comun european;
3) copia actului de identitate;
4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
5) copie a diplomei de maşter în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de maşter în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare;
6) copia carnetului de muncă si a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă si în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei conform anexei nr. 2D la H.G. nr. 611/2008;
7) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
8) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
9) cazierul judiciar;
10) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul ide înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 
Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la punctul 6) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
 
Pentru candidaţii cu dizabilităti, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de hândicap. Copiile prevăzute mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. în situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
 
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
 
BIBLIOGRAFIE stabilita in vederea desfăşurării concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de poliţist local,clasa III,grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Politie Locala ,din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ceptura, Judeţul Prahova:
1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare-Titiu l si II ale Pârtii a VI a;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.155/2010 privind politia locala,cu modificările si completările ulterioare,republicata şi actualizata;
6. Legea nr.61/1991 privind sancţionarea faptelor de incalcare a unor norme de convieţuite sociala,a ordinii si liniştii publice cu modificările si completările ulterioare, republicata si actualizata;
7. Hotararea nr. 1332/2010-privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare si funcţionare a politiei locale;
8. Hotararea nr.991/2005-pentru aprobarea codului de etica si deontologie al poliţistului;
9. Legea nr.333/2003,privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor si protecţia persoanelor,bu modificările si completările ulterioare, republicata si actualizata;
10.0UG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,cu modificările si completările ulterioare,republicata si actualizata;
11.Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunărilor publice, cu modificările si completările ulterioare, republicata si actualizata;
12. 0rdonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,cu modificările! si completările ulterioare;
 
TEMATICA stabilita in vederea desfăşurării concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de poliţist local,clasa III,grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Politie Locala din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ceptura, Judeţul Prahova:
1. Constituţia României, repubiicată-integral;
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare - Titlul I si II ale Pârtii a VI a;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare-integral;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbşţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare-integral:
5. Legea nr.155/2010 privind politia locala, cu modificările si completările ulterioare, republicata si actualizata integral;
6. Legea nr.61/1991 privind sancţionarea faptelor de incalcare a unor norme de convieţuire sociala,a ordinii si liniştii publice ,cu modificările si completările ulterioare,republicata! si actualizata-integral;
7. Hotararea nr. 1332/2010-privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare si funcţionare a politiei locale-integral;
8. Hotararea nr.991/2005-pentru aprobarea codului de etica si deontologie al politistului-integral;
9. Legea nr.333/2003,privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor si protecţia persoanelor,cu modificările si completările ulterioare,republicata si actualizata-integral;
10. OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,cu modificările si completările ulterioare,republicata si actualizata-integral;
ll. Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunărilor publice, cu modificările si completările ulterioare,republicata si actualizata-integral;
12. 0rdonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,cu modificările si completările ulterioare-integral;
 
Vizualizati anuntul
 

 
 

ANUNŢ PRIVIND DESFASURAREA EXAMENULUI PENTRU PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUTA FUNCŢIONARILOR PUBLICI


In conformitate cu prevederile art.479 alin.(l) cu excepţia literei b) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, actualizata, Primăria Comuna Ceptura organizează in data de 23 martie 2022 ora 1000,la sediul instituţiei, proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, in limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea in fondurile bugetare alocate a următoarei funcţii publice de execuţie:
-inspector I superior in cadrul Compartimentului Achiziţii Publice;

Concursul se va afişa la sediul instituţiei si pe pagina de internet a instituţiei, respectiv pe data de 17.02.2022. Condiţii de participare la examenul/concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin.l, cu excepţia lit.b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
 • sa aiba cel puţin 3 ani vechime in gradul profesional ai funcţiei publice din care promovează;
 • sa fi obtinut cel puţin calificativul „BINE" la evaluarea performantelor individuale in ultimii doi arii in care funcţionarul public s-a aflat in activitate;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sancţiune disciplinara neradiata in condiţiile prezentului cod;

Dosarul de participare la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut va cuprinde in mod obligatoriu, următoarele documente conform prevederilor art.127 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,modificata si completata de HG nr.1173/2008:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinţa eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestării vechimii in gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii doi ani in care funcţionarul public s-a aflat in activitate;
 • formularul de înscriere se va pune la dispoziţie de către secretarul comisiei de concurs;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate;

Dosarele de înscriere se pot depune in termen de 20 de zile de la data afisarii prezentului anunţ, respectiv in perioada 17.02.2022-08.03.2022 inclusiv, ora 16,00 1a sediul Primăriei comunei Ceptura, judeţul Prahova. Selectia dosarelor se va face pe baza îndeplinirii condiţiilor generale si specifice de participare la examen si se va realiza in data de 10.03.2022, iar rezultatele se vor afişa prin menţionarea sintagmei „admis " sau „respins", insotita de motivul respingerii dosarului, după caz.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se depun in maximum 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la secretarul comisiei de soluţionare a contestatiilor. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va comunica rezultatul contestaţiei prin afişare la sediul si pe site-ul instituţiei, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Data susţinerii examenului:
 • 23 martie 2022 orele 1000 proba scrisa
 • 25 martie 2022-orele 1000 proba interviu
 
 
Primăria comunei Ceptura organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judeţul Prahova, astfel:
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE TEMPORAR VACANTE:
Inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul Financiar-Contabil: 1 post temporar vacant;
- perioada de ocupare determinată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, cu excepţia condiţiei de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul administraţie publica sau stiinte economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani.

Data desfăşurării concursului:
- proba scrisă în data de 17.02.2022, ora 10.00;
- proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei Primăria Comuna Ceptura nr. 266, judeţul Prahova in termen de maxim 8 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Comunei Ceptura, judeţul Prahova si pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici in perioada 01.02.2022-08.02.2022 inclusiv.
Telefon/fax 0244445002, interior 104, persoană de contact, Gheorghe Alexandru-Mihalache-secretar general comuna, e-mail: secretar@comunaceptura.ro

 
 

Având in vedere prevederile art.618 alin(2) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioaro.coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.cu modificările si completările ulterioare si H.C.LComuna Ceptura nr.32/2021.organizat in baza excepţiilor prevăzute de articolul II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de C0VID-19,va înştiinţam ca Primăria Comunei Ceptura organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa l grad profesional superior din cadrul Compartimentului Agricol-Cadastru de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura. judeţul Prahova. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE
Inspector. clasa I. grad profesional superior - Compartimentul Agricol-Cadastru: 1 post vacant;
- perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi. 40 ore/săptămână;
Data desfăşurării concursului:
- proba scrisă in data de 12.01.2022. ora 10.00:
-proba interviu se va susţine in data de 14.01.2022,ora 10° e ;ln cazul In care nu sunt depuse contestaţii ia proba scrisa .data si ora susţinerii interviului pot fi modificate la solicitarea candidaţilor consemnate in scris si cu acordul comisiei de concurs.la acesta proba vor participa doar candidaţii declaraţi admişi la proba scrisa ;
Locul desfăşurării concursului:
-sediul instituţiei Primăria Comuna Ceptura.
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute ia art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, cu excepţia condiţiei de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in oricare din următoarele domenii:lnginerie civila sau inginerie geodezica(specializare :masuratori terestre si cadastru.topogeodezie si automatizarea asigurării topogeodezice,cadastru si managementul proprietatilor.geodezie si geoinformatica).
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei Primăria Comuna Ceptura,nr.266,judetul Prahova in termen de maxim 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Comunei Ceptura.Judetul Prahova si pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici in perioada 09.12.2021-28.12.2021. inclusiv.Telefon/fax 0244445002, Interior 104, persoană de contact .Gheorghe Alexandru-Mihalache-secretar general comuna.e-mail-. secretar@comunaceptura.ro
Publicitatea examenului se va asigura în data de 09.12.2021.
Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante
1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
2) curriculum vitae, modelul comun european;
3) copia actului de identitate;
4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
5) copie a diplomei de maşter în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz. în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de maşter în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. cu modificările si completările ulterioare;
6) copia carnetului de muncă si a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă si în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei conform anexei nr. 2D la H.G. nr. 611/2008;
7) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
8) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic. în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care Implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
9) cazierul judiciar;
10) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la punctul 6) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate. nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora. temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, in clar. numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia. în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabiiităti. in situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap. Copiile prevăzute mai sus. precum .şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. în acest caz. candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şl ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. în situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau Instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel Instituţional.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabiiităti poate înainta comisiei de concurs. în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

BIBLIOGRAFIE stabilita in vederea desfăşurării concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector.clasa l.grad profesional superior din cadrul Compartimentului Agricol-Cadastru ,din aparatul de specialitate al primarului Comunei CepturaJudetul Prahova:
1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare-Titlul I sl II ale Pârtii a VI a.precum si prevederile legale cu privire la autoritatile administraţiei publice locale.primar.consiiiul local.proprietatea publica si privata a statului si a unităţilor administrativ teritoriale;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament intre femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea Cadastrului sl a publicităţii imobiliare nr.7/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. 0rdinul 700/2014-privind aprobarea Regulamentului de avizare.receptie si inseriere in evidentele de cadastru si carte funciara cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările şi completările ulterioare;
TEMATICA stabilita in vederea desfăşurării concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector.clasa l.grad profesional superior din cadrul Compartimentului Agricol-Cadastru .din aparatul de specialitate al primarului Comunei CepturaJudetul Prahova:
1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019. cu modificările şi completările ulterioare-Titlul I sl II ale Pârtii a VI a.precum si prevederile legale cu privire la autoritatile administraţiei publice locale.primar.consiiiul local.proprietatea publica si privata a statului si a unităţilor administrativ teritoriale:
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şl completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament intre femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
5. Legea Cadastrului sl a publicităţii imobiliare nr.7/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
6. 0rdinul 700/2014-privind aprobarea Regulamentului de avizare.receptie si inseriere in evidentele de cadastru si carte funciara cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările şi completările ulterioare;

 
 
 
Primăria Comunei Coptura, cu sediul în Comuna Ceptura nr.266. Judeţul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat, grad profesional III - un post,in cadrul compartimentului Serviciul Public de Gospodărire Comunala, din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.cu modificările si completările ulterioare. Concursul se organizează şi se va desfasura la sediul Primăriei comunei Ceptura, Judeţul Prahova, astfel: proba scrisa in data de 13.12.2021, ora 1000, proba interviu in data de 15.12.2021, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii: studii medii, vechime in munca-minim 1 an. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunţului in Monitorul Oficial, Partea a III-a sila sediul Primăriei comuna Ceptura. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia sunt afişate la sediul si pe site-ul Primăriei comunei Ceptura, judeţul Prahova. Relaţii suplimentare la telefon: 0244.445.002 int 104.
Vizualizati anuntul
 
 
 
ANUNŢ PRIVIND DESFASURAREA EXAMENULUI PENTRU PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUTA FUNCŢIONARILOR PUBLICI
 

In conformitate cu prevederile art.479 alin.(l) cu excepţia literei b) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, actualizata, Primăria Comuna Ceptura organizează in data de 01 noiembrie 2021 ora 1000 la sediul instituţiei proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut. In limita funcţiilor publice rezervate promovarii, cu încadrarea in fondurile bugetare alocate a următoarelor funcţii publice de execuţie:
- poliţist local III superior, politist local I superior in cadrul Compartimentului Politie Locala;
-inspector I principal in cadrul Compartimentului Financiar-Contabil;
-inspector I superior in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala.
 
Concursul se va afişa la sediul instituţiei si pe pagina de Internet a instituţiei.
 
Condiţii de participare la examenul/concursul de promovare In grad profesional Imediat superior celui detinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. l cu excepţia lit.b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
- sa alba cel puţin 3 ani vechime in gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- sa fi obtinut cel puţin calificativul „BINE" la evaluarea performantelor Individuale In ultimii doi ani In care funcţionarul public s-a aflat in activitate;
- sa nu aiba in cazierul administrativ o sancţiune disciplinara neradiata in condiţiile prezentului cod;
 
Dosarul de participare la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut va cuprinde in mod obligatoriu următoarele documente conform prevederilor art.127 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificata si completata de HG nr.1173/2008:
-copie de pe carnetul de munca sau adeverinţa eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestării vechimii in gradul profesional din care se promovează;
-copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii doi ani in care funcţionarul public s-a aflat in activitate;
-formularul de înscriere se va pune la dispoziţie de către secretarul comisiei de concurs;
 
Copiile de pe actele prevăzute mal sus se prezintă Insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau In copil legalizate; Dosarele de înscriere se pot depune in termen de 20 de zile de la data afisarii prezentului anunt, respectiv In perioada 01.10.2021 - 20.10.2021 inclusiv, ora 1600 1a sediul Primăriei comunei Ceptura, judetul Prahova. Selectia dosarelor se va face pe baza îndeplinirii condiţiilor generale si specifice de participare la examen si se va realiza In data de 22.10.2021 iar rezultatele se vor afişa prin menţionarea sintagmei „admis " sau respins", Insotita de motivul respingerii dosarulul, dupa caz.
 
Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se depun In maximum 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la secretarul comisiei de soluţionare a contestatiilor. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va comunica rezultatul contestaţiei prin afişare la sediul si pe site-ul instituţiei, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
 
Data susţinerii examenului:
- 01 noiembrie 2021-orele 1000 proba scrisa
- 03 noiembrie 2021-orele 1000 proba interviu

Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Cepturajudetul Prahova si pot participa doar candidaţii care sunt declaraţi „admis" la selecţia dosarelor;
 
 
Avand in vedere prevederile art.618 alin(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernulul nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu prevederile Hotararii Guvernulul nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, organizat in baza exceptiilor prevazute de articolul V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea si completarea legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, precum si pentru modificarea unor acte normative, va instiintam ca Primaria Comunei Ceptura organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa l grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Urbanism de la nivelul aparatului de specialltate al primarulul comunei Ceptura, judetul Prahova, astfel:

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE:

Inspector clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Urbanism: 1 post vacant
- perioada de ocupare nedeterminata, cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana;
Data desfasurarii concursului:
- proba scrisa in data de 14.10.2021. ora 10 00;
-in cazul in care nu sunt depuse contestatii la proba scrisa, data si ora sustinerii interviului pot fi modificate la solicitarea candidatilor consemnate in scris si cu acordul comisiei de concurs. La acesta proba vor participa doar candidatii declaratl admisi la proba scrisa;

Locul desfasurarii concursului:
-sediul institutiei Primaria Comuna Ceptura.
- candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute la art. 465 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernulul nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia conditiei de atestare a starii de sanatate pe baza de evaluare psihologica;
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in oricare din urmatoarele domenii: urbanism, arhitectura, constructii.
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 1 an.

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei Primaria Comuna Ceptura nr.266, Judetul Prahova in termen de maxim 20 de zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Primariei Comunei Ceptura judetul Prahova si pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in perioada 08.09.2021 - 27.09.2021, inclusiv. Telefon/fax 0244445002, interior 104, persoana de contact Gheorghe Alexandru - Mihalache secretar general comuna, email secretar@comunaceptura.ro
 
 
 
 
In temeiul prevederilor Articolului II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de C0VID-19.art.618 alin(2) teza I din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ .cu modificările si completările ulterioare,coroborate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.cu modificările si completările ulterioare, primaria comunei CEPTURA organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa l. grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura. judeţul - proba Proba scrisă se va sustine în data de 21.07.2021, ora 1000; proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, ambele la sediul Primariei comuna Ceptura.judetul Prahova;
 
 
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura.nr.266, Judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor calificat II -l post, din cadrul Compartimentului Serviciul Public dc Gospodarire Comunala din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Data concursului: proba scrisa se va desfasura in data de 26 mai 2021 ora 1000 si interviul se va sustine in data de 28 mai 2021 ora 1000, ambele la sediul Primariei comuna Ceptura.judetul Prahova;
 
 
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura. cu sediul în Comuna Ceptura nr.266, judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor calificat III -I post, din cadrul Compartimentului Serviciul Public de Gospodarire Comunala din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Concursul se organizeaza si se va desfasura la sediul Primariei comunei Ceptura, Judetul Prahova astfel: proba scrisa in data de 15 aprilie 2021, ora 1000 si proba interviu in data de 19 aprilie 2021, ora 1000.
 
 
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura nr. 266, Judeţul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat III - 1 post, din cadrul Compartimentului Serviciul Public de Gospodărire Comunala din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Concursul se organizeaza şi se va desfasura la sediul Primăriei comunei Ceptura, Judeţul Prahova astfel: proba scrisa in data de 11 martie 2021, ora 1000 si proba interviu in data de 12 martie 2021, ora 1000.
 
 
 
 
 
In conformitate cu prevederile art.618 alin (1) alin (4) si alin (22) privind Codul Administrativ, coroborat cu prevederile art.125 si art.126 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, actualizata, sa nominalizaţi cate un reprezentant in comisia de concurs si comisia de soluţionare a contestaţiilor, pentru examenul/concursul de promovare in grad profesional al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura,judeţul Prahova; Primăria comunei Ceptura,Judeţul Prahova,organizează examen de promovare in gradul profesionl superior celui detinut al funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent-in cadrul Compartimentului Financiar Contabil. Data susţinerii examenului: 20 iulie 2020 - orele 1000 proba scrisa si 22 iulie 2020 - orele 1000 proba interviu. Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Ceptura, judeţul Prahova. Dosarele de înscriere se pot depune in termen de 20 de zile de la data afisarii anunţului privind organizarea examenului de promovare in grad profesional superior celui detinut, la sediul Primăriei comunei Ceptura, judeţul Prahova. Concursul se va afişa la sediul instituţiei si pe pagina de internet a instituţiei
 
 
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura nr.266, Judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de referent, grad profesional II-un post, in cadrul Compartimentului Agricol/Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare. Concursul se organizeaza şi se va desfasura la sediul Primăriei comunei Ceptura, Judeţul Prahova astfel: proba scrisa in data de 27.05.2020, ora 1000 si proba interviu in data de 29.05.2020, ora 1000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura, nr.266, Judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de referent - grad profesional II din cadrul Compartimentului agricol / cadastru din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G. nr. 286 / 2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Datele concursului: proba scrisa se va desfasura in data de 08 aprilie 2020, ora 1000 iar interviul se va susţine in data de 10 aprilie 2020, ora 1000, amblele probe desfasurandu-se la sediul Primăriei comuna Ceptura, judeţul Prahova Concursul se va afişa la sediu si pe pagina de internet a instituţiei. Condiţii de participare, bibliografia, conţinutul dosarelor, precum si alte relaţii sunt afişate la sediul primăriei comunei Ceptura. Relaţii suplimentare la telefon:0244/445002
 
 
 
 
 
In conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ si H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, actualizata, Primăria comunei Ceptura, judeţul Prahova, organizează examen de promovare in gradul profesional superior celui detinut al funcţiei publice de execuţie, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent - Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative. Datele susţinerii examenului sunt: 28 ianuarie 2020 orele 10.00 proba scrisa si 30 ianuarie 2020 orele 10.00 proba interviu. Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Ceptura, judeţul Prahova; Dosarele de înscriere se pot depune in termen de 20 de zile de la data afisarii anunţului privind organizarea examenului de promovare in grad profesional superior celui detinut,l a sediul Primăriei comunei Ceptura,judeţul Prahova. Concursul se va afişa la sediu si pe pagina de internet a instituţiei. Condiţii de participare, bibliografia, conţinutul dosarelor, precum si alte relaţii sunt afişate la sediul primăriei comunei Ceptura. Relaţii suplimentare la telefon:0244/445002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ccptura, Judeţul Prahova, avand in vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 (*actualizata*), pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată prin H.G. 761/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant dc inspector, funcţie publica de execuţie, clasa I grad profesional asistent din cadrul compartimentului fmanciar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judeţul Prahova. Concursul se organizează si se va desfasura la sediul Primăriei comunei Ceptura, Judeţul Prahova în data de 10.10. 2018, ora 10,00 proba scrisă si in data de 12.10.2018. ora 10,00 interviul.
 
 
 
 
 
In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, republicata si actualizata precum si prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, actualizata, Primăria comunei Ceptura, judeţul Prahova, organizează examen de promovare in gradul profesional superior celui detinut al funcţiei publice de execuţie, de inspector, clasa 1, gradul profesional asistent - Compartimentul Asistenta Sociala; inspector, clasa I, gradul profesional principal - Compartimentul Financiar-Contabil, Biroul Taxe si Impozite; politist local, clasa III, grad profesional asistent - Compartimentul Politie Locala. Data susţinerii examenului: 22 august 2018 orele 9.00 proba scrisa si 24 august 2018 orele 14.00 proba interviu. Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Ceptura,judeţul Prahova;
 
 
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura nr.266, Judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Sef Serviciu - un post, in cadrul compartimentului Serviciul Public de Gospodărire Comunala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificările si completările ulterioare. Concursul se organizează şi se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Ceptura, Judeţul Prahova astfel: proba scrisa in data de 27.07.2018, ora 10,00 si interviul in data de 30.07.2018, ora 10,00
 
 
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura,nr.266, Judeţul Prahova,organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Sef Serviciu - 1 post, in cadrul compartimentului Serviciului Public de Gospodărire Comunala, din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Proba scrisa se va desfasura in data de 14 iunie 2018 ora 10,00 si interviul se va susţine in data de 18 iunie 2018 ora 10,00 la sediul Primăriei comuna Ceptura, judeţul Prahova.
 
 
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura, cu sediul in Comuna Ceptura,nr.266, Judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de mecanic utilaj-un post, in cadrul compartimentului Serviciul Public de Gospodarire Comunala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura,conform prevederilor H.G.nr.28612011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si cormpletarile ulterioare. Concursul se organizeaza si se va desfasura la sediul Primariei comunei Ceptura, Judetul Prahova astfel: proba scrisa in data de 28.03.2018, ora 10,00, proba practica in data de 29.03.201S, ora 10,00 si interviul in data de 30.03.201S, ora 10,00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contactati Primaria comunei Ceptura


+40.244.445.002
+40.244.445.662Cod securitate:
Cod securitate
Generați alt cod securitate


Toate câmpurile sunt obligatorii

Email
comunaceptura.ro