• Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura

Având in vedere masurile dispuse de Comitetul National pentru Situaţii Speciale de Urgenta raportate la evoluţia răspândirii infecţiilor cu COVID-19 pe teritoriul României, va comunicam prin prezenta anularea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de referent grad profesional II din cadrul Compartimentului Agricol/Cadastru, care urma sa se desfasoare in data de 8 aprilie 2020. Reluarea procedurii de desfăşurare a concursului se va efectua la o data ulterioara conform prevederilor legale.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura, nr.266, Judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de referent - grad profesional II din cadrul Compartimentului agricol / cadastru din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G. nr. 286 / 2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Datele concursului: proba scrisa se va desfasura in data de 08 aprilie 2020, ora 1000 iar interviul se va susţine in data de 10 aprilie 2020, ora 1000, amblele probe desfasurandu-se la sediul Primăriei comuna Ceptura, judeţul Prahova Concursul se va afişa la sediu si pe pagina de internet a instituţiei. Condiţii de participare, bibliografia, conţinutul dosarelor, precum si alte relaţii sunt afişate la sediul primăriei comunei Ceptura. Relaţii suplimentare la telefon:0244/445002
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
In conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ si H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, actualizata, Primăria comunei Ceptura, judeţul Prahova, organizează examen de promovare in gradul profesional superior celui detinut al funcţiei publice de execuţie, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent - Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative. Datele susţinerii examenului sunt: 28 ianuarie 2020 orele 10.00 proba scrisa si 30 ianuarie 2020 orele 10.00 proba interviu. Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Ceptura, judeţul Prahova; Dosarele de înscriere se pot depune in termen de 20 de zile de la data afisarii anunţului privind organizarea examenului de promovare in grad profesional superior celui detinut,l a sediul Primăriei comunei Ceptura,judeţul Prahova. Concursul se va afişa la sediu si pe pagina de internet a instituţiei. Condiţii de participare, bibliografia, conţinutul dosarelor, precum si alte relaţii sunt afişate la sediul primăriei comunei Ceptura. Relaţii suplimentare la telefon:0244/445002
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
 
In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, republicata(r2) si actualizata precum si prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, actualizata, Primăria comunei Ceptura, judeţul Prahova, organizează examen de promovare in gradul profesional superior celui detinut al funcţiei publice de execuţie, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent-Compartimentul Achiziţii Publice
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura,nr.266, Judeţul Prahova,organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de muncitor califîcat-antrenor coordonator-1 post, din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura,conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ccptura, Judeţul Prahova, avand in vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 (*actualizata*), pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată prin H.G. 761/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant dc inspector, funcţie publica de execuţie, clasa I grad profesional asistent din cadrul compartimentului fmanciar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judeţul Prahova. Concursul se organizează si se va desfasura la sediul Primăriei comunei Ceptura, Judeţul Prahova în data de 10.10. 2018, ora 10,00 proba scrisă si in data de 12.10.2018. ora 10,00 interviul.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, republicata si actualizata precum si prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, actualizata, Primăria comunei Ceptura, judeţul Prahova, organizează examen de promovare in gradul profesional superior celui detinut al funcţiei publice de execuţie, de inspector, clasa 1, gradul profesional asistent - Compartimentul Asistenta Sociala; inspector, clasa I, gradul profesional principal - Compartimentul Financiar-Contabil, Biroul Taxe si Impozite; politist local, clasa III, grad profesional asistent - Compartimentul Politie Locala. Data susţinerii examenului: 22 august 2018 orele 9.00 proba scrisa si 24 august 2018 orele 14.00 proba interviu. Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Ceptura,judeţul Prahova;
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura nr.266, Judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Sef Serviciu - un post, in cadrul compartimentului Serviciul Public de Gospodărire Comunala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificările si completările ulterioare. Concursul se organizează şi se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Ceptura, Judeţul Prahova astfel: proba scrisa in data de 27.07.2018, ora 10,00 si interviul in data de 30.07.2018, ora 10,00
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura,nr.266, Judeţul Prahova,organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Sef Serviciu - 1 post, in cadrul compartimentului Serviciului Public de Gospodărire Comunala, din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Proba scrisa se va desfasura in data de 14 iunie 2018 ora 10,00 si interviul se va susţine in data de 18 iunie 2018 ora 10,00 la sediul Primăriei comuna Ceptura, judeţul Prahova.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura, cu sediul in Comuna Ceptura,nr.266, Judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de mecanic utilaj-un post, in cadrul compartimentului Serviciul Public de Gospodarire Comunala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura,conform prevederilor H.G.nr.28612011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si cormpletarile ulterioare. Concursul se organizeaza si se va desfasura la sediul Primariei comunei Ceptura, Judetul Prahova astfel: proba scrisa in data de 28.03.2018, ora 10,00, proba practica in data de 29.03.201S, ora 10,00 si interviul in data de 30.03.201S, ora 10,00.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura, nr.266, Judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de politist local - 2 posturi, in cadrul compartimentului Politie Locala, din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Data concursului: proba scrisa 26 iulie 2017 ora 9,00; Interviul: 28 iulie 2017 ora 9,00.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura Organizeaza CONCURS/EXAMEN pentru promovarea in grad profesional al functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Ceptura,judetul Prahova. Concursul/examenul are loc in ziua de 28 iulie 2017, 1a ora 10.00 proba scrisa si in ziua de 31 iulie 2017, 1a ora 10.00 interviul.
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura Organizeaza CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant de inspector, functie publica de executie, clasa I grad profesional asistent din cadiul compartimentului fînanciar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova. Concursul se organizeaza şi se va desfasura la sediul Primariei comunei Ceptura, Judetul Prahova în data de 10.05. 2017, ora 10,00 proba scrisa şi in data de 12.05.2017, ora 10,00 interviul.
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria comunei Ceptura organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector, functie publica de executie, clasa I grad profesional asistent din cadrul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova. Concursul se organizeaza şi se va desfaşura la sediul Primariei comunei Ceptura, Judetul Prahova în data de 12.04. 2017, ora 10,00 proba scrisa şi in data de 14.04.2017, ora 10,00 interviul.
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria comunei Ceptura organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de Inspector, functie publica de executie, clasa I, gradul profesional Principal, din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Ceptura Judetul Prahova. Concursul se organizeaza la sediul primariei comunei Ceptura, la data de 15.12.2015 ora 10,00 proba scrisa şi în data de 16.12.2015 ora 10,00, interviul.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria comunei Ceptura organizeaza concurs Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, functie publica de executie, clasa I, gradul profesional Asistent, in compartimentul Financiar Contabil din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova. Concursul se organizeaza la sediul primariei comunei Ceptura, in data de 21.10.2015 ora 10,00 proba scrisa si in data de 22.10.2015 ora 10,00 interviul.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de Inspector, functie publica de executie, clasa I, gradul profesional Principal, din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova. Concursul se organizeaza la sediul primariei comunei Ceptura, la data de 14.10.2015 ora 10,00, proba scrisa şi în data de 15.10.2015 10.00 interviul.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria comunei Ceptura organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de Inspector, functie publica de executie, clasa I, gradul profesional Asistent, în compartimentul Financiar Contabil din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova. Concursul se organizeaza la sediul primariei comunei Ceptura, la data de 03.08.2015 ora 10,00, proba scrisa şi în data de 04.08.2015 10,00, interviul.
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Conducator auto autovidanja în cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala, din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, Judetul Prahova. Concursul se va desfaşura la sediul institutiei şi va consta în trei etape succesive: Selectia dosarelor de înscriere, proba scrisa în ziua de 06.07.2015, la ora 10,00, proba practica în data de 07.07.2015 la ora 10,00.
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria comunei Ceptura organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de Inspector, functie publica de executie, clasa I, gradul profesional Asistent, din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Ceptura , judetul Prahova. Concursul se organizeaza la sediul primariei comunei Ceptura, la data de 20.07.2015 ora 10,00 proba scrisa si in data de 21.07.2015 10,00, interviul.
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria comunei Ceptura organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Conducator auto autovidanja in cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala , din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Ceptura Judetul Prahova - 11.06.2015
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria comunei Ceptura organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de Inspector, functie publica de executie, clasa I, gradul profesional Asistent, din aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei Ceptura - 25.05.2015
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura - judetul Prahova organizeaza concurs/examen pentru promovarea in grad professional al functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova. Concursul/examenul are loc la sediul primariei comunei Ceptura, la data de 23.05.2015 ora 10,00 - proba scrisa si in data de 24.05.2015 10,00 - interviul.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura - judetul Prahova organizeaza examen pentru promovarea in clasa al functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Ceptura, judetul Prahova. Examenul are loc la sediul primariei comunei Ceptura, la data de 29.04.2015 ora 10,00 - proba scrisa si in data de 30.04.2015 10,00 - interviul.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura - judetul Prahova organizeaza examen de promovare a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului. Concursul va avea loc in ziua de 28 aprilie 2015, la ora 10,00 la sediul institutiei.
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Concurs pentru promovarea in grad profesional al functionarilor publici - 17.03.2014
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Concurs pentru ocuparea functiei publice de Referent financiar-contabil, funcie publica de executie, clasa III, grad profesional Principal - 10.03.2014
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Concurs pentru ocuparea postului de Inspector la compartimentul Agricol - Cadastru - 25.02.2014
 
 
Vizualizati anuntul
 
 
 
Concurs pentru ocuparea postului  de Referent cultural la compartimentul Cultura, din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Ceptura, judetul Prahova 05.03.2014 si 07.03.2014
 
 
Vizualizati anuntul


Contactati Primaria comunei Ceptura


+40.244.445.002
+40.244.445.662Cod securitate:
Cod securitate
Generați alt cod securitate


Toate câmpurile sunt obligatorii

Email
comunaceptura.ro