• Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura
  • Comuna Ceptura


Astazi, 14 iunie 2021, se implinesc 500 de ani de la atestarea documentara a localitatii noastre.
Numele Cepturele - Ceptura mai apoi - apare mentionat pentru prima data in documentul Carte Domneasca din 14 iunie 1521 sub parafa voievodului Neagoe Basarab.
La multi ani, Ceptura!
La multi ani ceptureni, oriunde v-ati afla!


ANUNŢ PRIVIND DESFASURAREA EXAMENULUI PENTRU PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUTA FUNCŢIONARILOR PUBLICI
 

In conformitate cu prevederile art.479 alin.(l) cu excepţia literei b) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, actualizata, Primăria Comuna Ceptura organizează in data de 01 noiembrie 2021 ora 1000 la sediul instituţiei proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut. In limita funcţiilor publice rezervate promovarii, cu încadrarea in fondurile bugetare alocate a următoarelor funcţii publice de execuţie:
- poliţist local III superior, politist local I superior in cadrul Compartimentului Politie Locala;
-inspector I principal in cadrul Compartimentului Financiar-Contabil;
-inspector I superior in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala.
 
Concursul se va afişa la sediul instituţiei si pe pagina de Internet a instituţiei.
 
Condiţii de participare la examenul/concursul de promovare In grad profesional Imediat superior celui detinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. l cu excepţia lit.b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
- sa alba cel puţin 3 ani vechime in gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- sa fi obtinut cel puţin calificativul „BINE" la evaluarea performantelor Individuale In ultimii doi ani In care funcţionarul public s-a aflat in activitate;
- sa nu aiba in cazierul administrativ o sancţiune disciplinara neradiata in condiţiile prezentului cod;
 
Dosarul de participare la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut va cuprinde in mod obligatoriu următoarele documente conform prevederilor art.127 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificata si completata de HG nr.1173/2008:
-copie de pe carnetul de munca sau adeverinţa eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestării vechimii in gradul profesional din care se promovează;
-copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii doi ani in care funcţionarul public s-a aflat in activitate;
-formularul de înscriere se va pune la dispoziţie de către secretarul comisiei de concurs;
 
Copiile de pe actele prevăzute mal sus se prezintă Insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau In copil legalizate; Dosarele de înscriere se pot depune in termen de 20 de zile de la data afisarii prezentului anunt, respectiv In perioada 01.10.2021 - 20.10.2021 inclusiv, ora 1600 1a sediul Primăriei comunei Ceptura, judetul Prahova. Selectia dosarelor se va face pe baza îndeplinirii condiţiilor generale si specifice de participare la examen si se va realiza In data de 22.10.2021 iar rezultatele se vor afişa prin menţionarea sintagmei „admis " sau respins", Insotita de motivul respingerii dosarulul, dupa caz.
 
Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se depun In maximum 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la secretarul comisiei de soluţionare a contestatiilor. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va comunica rezultatul contestaţiei prin afişare la sediul si pe site-ul instituţiei, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
 
Data susţinerii examenului:
- 01 noiembrie 2021-orele 1000 proba scrisa
- 03 noiembrie 2021-orele 1000 proba interviu

Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Cepturajudetul Prahova si pot participa doar candidaţii care sunt declaraţi „admis" la selecţia dosarelor;
 
 
Avand in vedere prevederile art.618 alin(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernulul nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu prevederile Hotararii Guvernulul nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, organizat in baza exceptiilor prevazute de articolul V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea si completarea legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, precum si pentru modificarea unor acte normative, va instiintam ca Primaria Comunei Ceptura organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa l grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Urbanism de la nivelul aparatului de specialltate al primarulul comunei Ceptura, judetul Prahova, astfel:

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE:

Inspector clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Urbanism: 1 post vacant
- perioada de ocupare nedeterminata, cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana;
Data desfasurarii concursului:
- proba scrisa in data de 14.10.2021. ora 10 00;
-in cazul in care nu sunt depuse contestatii la proba scrisa, data si ora sustinerii interviului pot fi modificate la solicitarea candidatilor consemnate in scris si cu acordul comisiei de concurs. La acesta proba vor participa doar candidatii declaratl admisi la proba scrisa;

Locul desfasurarii concursului:
-sediul institutiei Primaria Comuna Ceptura.
- candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute la art. 465 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernulul nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia conditiei de atestare a starii de sanatate pe baza de evaluare psihologica;
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in oricare din urmatoarele domenii: urbanism, arhitectura, constructii.
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 1 an.

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei Primaria Comuna Ceptura nr.266, Judetul Prahova in termen de maxim 20 de zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Primariei Comunei Ceptura judetul Prahova si pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in perioada 08.09.2021 - 27.09.2021, inclusiv. Telefon/fax 0244445002, interior 104, persoana de contact Gheorghe Alexandru - Mihalache secretar general comuna, email secretar@comunaceptura.ro
 
 
 
 
In temeiul prevederilor Articolului II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de C0VID-19.art.618 alin(2) teza I din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ .cu modificările si completările ulterioare,coroborate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.cu modificările si completările ulterioare, primaria comunei CEPTURA organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa l. grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura. judeţul - proba Proba scrisă se va sustine în data de 21.07.2021, ora 1000; proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, ambele la sediul Primariei comuna Ceptura.judetul Prahova;
 
 
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura.nr.266, Judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor calificat II -l post, din cadrul Compartimentului Serviciul Public dc Gospodarire Comunala din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Data concursului: proba scrisa se va desfasura in data de 26 mai 2021 ora 1000 si interviul se va sustine in data de 28 mai 2021 ora 1000, ambele la sediul Primariei comuna Ceptura.judetul Prahova;
 
 
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura. cu sediul în Comuna Ceptura nr.266, judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor calificat III -I post, din cadrul Compartimentului Serviciul Public de Gospodarire Comunala din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Concursul se organizeaza si se va desfasura la sediul Primariei comunei Ceptura, Judetul Prahova astfel: proba scrisa in data de 15 aprilie 2021, ora 1000 si proba interviu in data de 19 aprilie 2021, ora 1000.
 
 
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura nr. 266, Judeţul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat III - 1 post, din cadrul Compartimentului Serviciul Public de Gospodărire Comunala din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Concursul se organizeaza şi se va desfasura la sediul Primăriei comunei Ceptura, Judeţul Prahova astfel: proba scrisa in data de 11 martie 2021, ora 1000 si proba interviu in data de 12 martie 2021, ora 1000.
 
 
 
 
 
In conformitate cu prevederile art.618 alin (1) alin (4) si alin (22) privind Codul Administrativ, coroborat cu prevederile art.125 si art.126 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, actualizata, sa nominalizaţi cate un reprezentant in comisia de concurs si comisia de soluţionare a contestaţiilor, pentru examenul/concursul de promovare in grad profesional al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura,judeţul Prahova; Primăria comunei Ceptura,Judeţul Prahova,organizează examen de promovare in gradul profesionl superior celui detinut al funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent-in cadrul Compartimentului Financiar Contabil. Data susţinerii examenului: 20 iulie 2020 - orele 1000 proba scrisa si 22 iulie 2020 - orele 1000 proba interviu. Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Ceptura, judeţul Prahova. Dosarele de înscriere se pot depune in termen de 20 de zile de la data afisarii anunţului privind organizarea examenului de promovare in grad profesional superior celui detinut, la sediul Primăriei comunei Ceptura, judeţul Prahova. Concursul se va afişa la sediul instituţiei si pe pagina de internet a instituţiei
 
 
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura nr.266, Judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de referent, grad profesional II-un post, in cadrul Compartimentului Agricol/Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare. Concursul se organizeaza şi se va desfasura la sediul Primăriei comunei Ceptura, Judeţul Prahova astfel: proba scrisa in data de 27.05.2020, ora 1000 si proba interviu in data de 29.05.2020, ora 1000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura, nr.266, Judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de referent - grad profesional II din cadrul Compartimentului agricol / cadastru din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G. nr. 286 / 2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Datele concursului: proba scrisa se va desfasura in data de 08 aprilie 2020, ora 1000 iar interviul se va susţine in data de 10 aprilie 2020, ora 1000, amblele probe desfasurandu-se la sediul Primăriei comuna Ceptura, judeţul Prahova Concursul se va afişa la sediu si pe pagina de internet a instituţiei. Condiţii de participare, bibliografia, conţinutul dosarelor, precum si alte relaţii sunt afişate la sediul primăriei comunei Ceptura. Relaţii suplimentare la telefon:0244/445002
 
 
 
 
 
In conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ si H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, actualizata, Primăria comunei Ceptura, judeţul Prahova, organizează examen de promovare in gradul profesional superior celui detinut al funcţiei publice de execuţie, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent - Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative. Datele susţinerii examenului sunt: 28 ianuarie 2020 orele 10.00 proba scrisa si 30 ianuarie 2020 orele 10.00 proba interviu. Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Ceptura, judeţul Prahova; Dosarele de înscriere se pot depune in termen de 20 de zile de la data afisarii anunţului privind organizarea examenului de promovare in grad profesional superior celui detinut,l a sediul Primăriei comunei Ceptura,judeţul Prahova. Concursul se va afişa la sediu si pe pagina de internet a instituţiei. Condiţii de participare, bibliografia, conţinutul dosarelor, precum si alte relaţii sunt afişate la sediul primăriei comunei Ceptura. Relaţii suplimentare la telefon:0244/445002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ccptura, Judeţul Prahova, avand in vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 (*actualizata*), pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată prin H.G. 761/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant dc inspector, funcţie publica de execuţie, clasa I grad profesional asistent din cadrul compartimentului fmanciar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, judeţul Prahova. Concursul se organizează si se va desfasura la sediul Primăriei comunei Ceptura, Judeţul Prahova în data de 10.10. 2018, ora 10,00 proba scrisă si in data de 12.10.2018. ora 10,00 interviul.
 
 
 
 
 
In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, republicata si actualizata precum si prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, actualizata, Primăria comunei Ceptura, judeţul Prahova, organizează examen de promovare in gradul profesional superior celui detinut al funcţiei publice de execuţie, de inspector, clasa 1, gradul profesional asistent - Compartimentul Asistenta Sociala; inspector, clasa I, gradul profesional principal - Compartimentul Financiar-Contabil, Biroul Taxe si Impozite; politist local, clasa III, grad profesional asistent - Compartimentul Politie Locala. Data susţinerii examenului: 22 august 2018 orele 9.00 proba scrisa si 24 august 2018 orele 14.00 proba interviu. Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Ceptura,judeţul Prahova;
 
 
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura nr.266, Judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Sef Serviciu - un post, in cadrul compartimentului Serviciul Public de Gospodărire Comunala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificările si completările ulterioare. Concursul se organizează şi se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Ceptura, Judeţul Prahova astfel: proba scrisa in data de 27.07.2018, ora 10,00 si interviul in data de 30.07.2018, ora 10,00
 
 
 
 
 
Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în Comuna Ceptura,nr.266, Judeţul Prahova,organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Sef Serviciu - 1 post, in cadrul compartimentului Serviciului Public de Gospodărire Comunala, din aparatul propriu al primarului comunei Ceptura, conform prevederilor H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Proba scrisa se va desfasura in data de 14 iunie 2018 ora 10,00 si interviul se va susţine in data de 18 iunie 2018 ora 10,00 la sediul Primăriei comuna Ceptura, judeţul Prahova.
 
 
 
 
 
Primaria Comunei Ceptura, cu sediul in Comuna Ceptura,nr.266, Judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de mecanic utilaj-un post, in cadrul compartimentului Serviciul Public de Gospodarire Comunala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceptura,conform prevederilor H.G.nr.28612011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si cormpletarile ulterioare. Concursul se organizeaza si se va desfasura la sediul Primariei comunei Ceptura, Judetul Prahova astfel: proba scrisa in data de 28.03.2018, ora 10,00, proba practica in data de 29.03.201S, ora 10,00 si interviul in data de 30.03.201S, ora 10,00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contactati Primaria comunei Ceptura


+40.244.445.002
+40.244.445.662Cod securitate:
Cod securitate
Generați alt cod securitate


Toate câmpurile sunt obligatorii

Email
comunaceptura.ro